Komissio kuuntelee: muotoilun suojaa halutaan parantaa

Kuva: Scott Webb / Unsplash

Muotoilun lakisääteistä suojaa halutaan uudistaa EU:ssa, ja tähän liittyen komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen. Nyt on hyvä tilaisuus ottaa kantaa muotoilulainsäädännön toimivuuteen ja tuoda esiin omassa toiminnassa esiin tulleita ongelmia.

Kysely painottuu nimenomaan EU-lainsäädännön tarjoamaan suojaan, mutta kyselyssä on myös kysymyksiä kansallisesta ja EU:n ulkopuolelle ulottuvasta kansainvälisestä mallisuojasta.

Miksi vastaaminen on tärkeää? Ensinnäkin EU-lainsäädäntö vaikuttaa myös kansalliseen lainsäädäntöön. Asialla on siis merkitystä, vaikka itse toimisi vain Suomen markkinoilla.

Toiseksi, mitä useampi muotoilija tuo esiin näkemyksiään oman toimintansa näkökulmasta, sitä paremmat eväät EU-komissio saa ryhtyä muotoilijoita hyödyttäviin jatkotoimenpiteisiin. Kannattaa muistaa, että myös muotoilua hankkivat yritykset vastaavat kyselyyn, joten muotoilijoiden ääni kannattaa tuoda joukolla esiin vastapainoksi. Luonnollisesti myös Ornamo ry vastaa kyselyyn. Vastausaikaa on 15.4.2019 saakka. Kyselyyn pääset tästä (kysymykset näkyvät vasta rekisteröitymisen jälkeen).

Ota nämä asiat huomioon vastatessasi

Koko kyselyyn ei ole pakko vastata. Voit vastata vain niiltä osin kuin kysymykset koskettavat sinua ja sinulla on niistä kokemusta. Kysymykset 5, 10-13 ja 38-60 on nimenomaisesti suunnattu muille kuin muotoilijoille/mallioikeuksien haltijoille. Vastaamiseen suosittelen varaamaan noin tunnin verran aikaa, sillä kysymyksiä on vastattavaksi noin 35 kappaletta. Kysely ja vastaaminen on englanninkielistä, mutta kieliopista ei mielestäni kannata olla huolissaan. Pääasia on, että asia on selkeästi esitetty, ja että tärkeimmät juridiset termit eivät mene sekaisin.

Tärkeimmät terminologiset huomautukset:

  • Kysely ei koske tekijänoikeuksia (copyright), joka on yleisesti ottaen muotoilun kannalta toissijaisenen ja hieman epävarma suojakeino, koska monesti ns. käyttötaiteen tuotteissa laissa säädetty teoskynnys ei ylity. Tekijänoikeuden voi kuitenkin tuoda esiin joissakin lisäkentissä, jos kokee asian relevantiksi suhteessa mallioikeuden luomaan suojaan.
  • Mallioikeus (design right) eli laillinen yksinoikeus mallin käyttämiseen voidaan saada voimaan pääsääntöisesti rekisteröimällä se halutulla alueella. Mallin on oltava uusi ja yksilöllinen, joka tapauksessa ei aiemmin kuin vuotta ennen rekisteröinnin hakemista julkistettu. Suoja on voimassa 5 vuotta kerrallaan ja rekisteröinti voidaan uusia enintään 4 kertaa, joten maksimisuoja-aika on 25 vuotta. EU:n kattavaa mallioikeutta kutsutaan yhteisömalliksi (registered community design).
  • Poikkeus edelliseen: ilman rekisteröintiäkin EU:ssä voi saada mallilleen ns. rekisteröimättömän yhteisömallin suojan (unregistered community design), joka on voimassa 3 vuotta siitä, kun malli on julkistettu riittävän laajasti EU:ssa. Tekijänoikeussuojan tapaan suojamuotoa on epävarma suojakeino, koska siihen voi liittyä vaikeita näyttökysymyksiä ja suojaa saa vain jäljittelyä vastaan. Tämä suojakeino ei siis sovellu esim. vilpittömässä mielessä tapahtuvaan kilpailutilanteeseen kahden yrityksen välillä. Lisätietoja täältä: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/unregistered-community-design

Erityisesti kohdissa 2-4 kannattaa selventää myös lisätietokenttään, jos on kokenut mallisuojajärjestelmän EU:ssa ongelmalliseksi jollakin yleisellä tasolla.

Palveluiden suoja tuotteita heikompi

Eräs Ornamon neuvontatyössä silloin tällöin esiin tullut mahdollisesti pulmallinen seikka harkittavaksi jäsenillekin: muotoilu ei enää 2010-luvulla tarkoita vain esineiden muotoilua, vaan yhä useammin suunnittelutyön lopputulos voi olla esim. palvelukonsepti. Samaan aikaan lainsäädännöllinen tilanne on se, että palveluita ei kokonaisuutena suojaa mikään immateriaalioikeus.

Tällä hetkellä palveluita toki suojataan runsain määrin, mutta suoja tapahtuu ikään kuin pirstaleisesti yhdistämällä nokkelasti eri suojamuotoja ja -tekniikoita, kuten tavaramerkkiä, salassapitosopimuksia sekä muita immateriaalioikeuksia niiltä osin, kuin kyse on jostakin aistittavasta ilmenemismuodosta, kuten palveluun liittyvästä av-aineistosta, kirjallisesta aineistosta tai vaikkapa äänimerkeistä. Toisin sanoen suoja on aukollinen ja tämä voi johtaa ongelmiin tai olla ylipäätään haasteellinen asia tehokasta suojaa hakeville yrityksille. Jos itse on kokenut tämän ongelmaksi, asiaa voi tuoda esiin esimerkiksi kohdassa 2 tai/ja 7.

Kysymyksessä 31 tuodaan esiin mielenkiintoinen dilemma: yhteisömallia rekisteröitäessä EU-virasto EUIPO ei tutki mallin uutuutta, mikä nopeuttaa käsittelyä huomattavasti, mutta toisaalta se voi muodostaa riskin, että malli kumoutuu myöhemmin aiemman vastaavan mallin rekisteröijän vaatimuksesta. Tämä voidaan estää tällä hetkellä ennen kaikkea niin, että hakija tai tämän edustaja huolehtii mallioikeusrekisterien tutkimisesta etukäteen ennen rekisteröintihakemuksen vireillepanoa.

Kysymys 34 on monessa mielessä asian ytimessä: komissio haluaa kuulla, koetaanko (rekisteröimällä saatu) mallisuoja hyödylliseksi. Tämä koskee sekä EU:n yhteisömalleja että Suomeen tai kv. alueille tehtyjä rekisteröintejä. Mahdollisia kokemiaan ongelmia suosittelen tässäkin kohtaa perustelemaan seikkaperäisemmin lisätietokentässä. Kun ongelmat systeemissä tunnistetaan tarkasti, voidaan niihin puuttua.

Jäsenet voivat soittaa kyselystä myös allekirjoittaneelle maanantaisin ja torstaisin klo 9-17 välillä. Huom. kuitenkin poikkeusajat: https://www.ornamo.fi/fi/palvelu/lakipalvelut/