Kokoamme tälle sivulle tietoa palkansaajille, yrittäjille ja taiteilijoille koronavirustilanteeseen.

Tukea ja tietoa koronaviruskriisistä selviämiseen


Koronavirus vaikuttaa kaikkien suomalaisten elämään ja myös työhön muotoilualalla. Ornamo neuvoo ja tukee jäseniään ammatillisissa asioissa myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Kokoamme yhteen tietoa tukipalveluista ja neuvoja vaikeasta tilanteesta selviämiseen palkansaajajäsenille, yrittäjille ja ammatinharjoittajille sekä taiteilijoille ja freelancereille. 

Päivämme tälle sivulle sisältöä jatkuvasti sitä mukaan, kun Suomen hallitus ja muut viranomaiset antavat uusia ohjeita. Suosittelemme, että seuraat myös luotettavia viranomaislähteitä saadaksesi ajantasaista tietoa. Sosiaalisessa mediassa voi luottaa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja valtioneuvoston viestintään. Tarkista aina työnantajalta tai viranomaisilta somessa saamasi vinkit – näin vältyt siltä, ettet esimerkiksi menetä sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia väärien tietojen takia.

Katso Ornamon asiantuntijoiden neuvontapalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat.

Palkansaajat

Koronavirus voi aiheuttaa joillekin työnantajille tarvetta lomauttaa työntekijöitään. Lomauttaminen tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. 

Lomautusmenettely on muuttunut tilapäisen lain nojalla ja se on voimassa 31.12.2020 saakka. Keskeiset muutokset ovat:

 • Työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 14 päivästä viiteen päivään. Työnantajan olisi toisin sanoen ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään, mikäli neuvotellaan vain lomautuksista. 
 • Työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
 • Koeaikaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Sen sijaan irtisanomisten ja pysyvien osa-aikaistamisten osalta laki velvoittaa työnantajia kuten ennen poikkeusoloja (esim. yt-neuvotteluajat, irtisanomisperusteet). Poikkeuksena irtisanotun pidennetty takaisinottovelvollisuus, ks. tarkemmin alla.

Työntekijän oikeudet paranevat tilapäisen lainsäädännön ajaksi seuraavasti:

 • Työntekijän takaisinottovelvollisuutta pidennetään yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana eli 1.4.–31.12.2020.
 • Lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen laajennetaan: Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa erityisesti työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista, koska opiskelua ja yritystoimintaa koskevia työvoimapoliittisia edellytyksiä ei tarvitse selvittää. Nämä muutokset ovat voimassa 1.4.2020–31.12.2020. Lakia sovellettaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu verkossa työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Jos olet Korkeasti koulutettujen kassa KOKOn jäsen, hae ansiopäivärahaa KOKOn sähköisessä asiointipalvelussa viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos et kuulu KOKOon tai ole oikeutettu ansiopäivärahaan, hae tukea KELAlta. 

KOKO-kassan pikaohjeet lomautetuksi tai työttömäksi jäävälle

Työttömyysetuudet ovat muuttuneet tilapäisesti 15.4. Keskeiset muutokset ovat:

 • Työttömyysturvan 5 omavastuupäivää on poistettu. Työttömyysturvaa voi saada heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Tavanomaista 5 päivän omavastuuaikaa sovelletaan taas 7.7.2020 alkaen.
 • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Muutos koskee lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaikaa ei kerrytä 16.3.–30.6.2020 maksettava työttömyyspäiväraha.
 • Työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa on lyhennetty väliaikaisesti palkansaajilla nykyisestä 26 viikosta 13 viikkoon ja yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenillä 52 viikosta 26 viikkoon. Lyhennettyä työssäoloehto sovelletaan 16.3.2020 alkaen. Se koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 lukien. Muutos on voimassa 6.7.2020 saakka.
 • Päivitys 13.5.2020: Työttömyysetuuksien käsittelyaikoja nopeutetaan 11.5.-31.10.2020 väliseksi ajaksi (soviteltu työttömyysetuus, ennakkomaksu), ks. Kelan ja KOKO-kassan tiedotteet.
 • Päivitys 18.6.2020: Työttömyysetuuden suojaosa nousee 300 eurosta 500 euroon kuukaudelta, kesäkuun alusta alkaen. Niiden osalta, joiden työttömyysetuuden sovittelujaksoksi on määritetty 4 viikkoa eikä kuukausi, suojaosa nousee 279 eurosta 465 euroon. Tuensaaja voi näin ollen tienata enemmän kuussa tämän vaikuttamatta työttömyysetuuden suuruuteen. Väliaikainen lakimuutos on voimassa 12.6.-31.10.2020. Korotus koskee myös työttömäksi joutuneita yrittäjiä.

Jos työntekijä sairastuu koronavirusinfektioon, toimitaan työpaikan normaalien sairausajan palkkamaksuvelvoitteiden mukaisesti. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus määräytyy lain ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. 
Sairastuneen on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, mikäli kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt hänet jäämään pois töistä koronavirukseen liittyvän eristämisen takia.

Työnantajia kehotetaan koronavistusepidemian ajan käyttämään oman ilmoituksen käytäntöä. Työterveyslaitos tukee EK:n suositusta ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytännöstä epidemia-aikoina. Tällöin työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella ilman lääkärintodistusta tietyksi ajaksi. Elinkeinoelämän keskusliitto EK suosittelee tällä hetkellä työnantajille, että työntekijät voivat olla omalla ilmoituksella pois työstä korkeintaan kymmenen päivän ajan. Jos sairaus jatkuu pidempään, tulee työntekijän toimittaa työkyvyttömyydestään lääkärintodistus.

Tarkista työnantajaltasi, kuinka pitkään voit olla sairaana pois työstä, ennen kuin sinun täytyy hankkia työkyvyttömyydestä lääkärintodistus.

Jos sairastut äkillisesti työpaikalla, on parasta vetäytyä huoneeseen tai tilaan, jossa ei tartuta muita. Tarvittaessa ota puhelinyhteys työterveydenhuoltoon tai terveyskeskukseen.

Työnantaja voi määrätä sairastuneen työntekijän kotiin tai hoitoon, mutta tässä tapauksessa palkka on maksettava normaalisti. Karanteeni- tai eristämispäätöksen tekee julkisen terveydenhuolloin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Mikäli olet sairastunut virukseen, on se peruste siirtää vuosilomaa.

Tarkista nämä asiat työnantajaltasi:

 • Varmista, onko työpaikallasi käytössä oma ilmoitus -menettely, jonka mukaisesti voit olla pois töistä ilman lääkärintodistusta. EK suosittelee työnantajia hyväksymään kymmenen päivän sairauspoissaolot omalla ilmoituksella, mutta käytäntö voi vaihdella työpaikoilla.
 • Varmista, milloin tarvitset lääkärintodistuksen poissaolosta.
 • Älä tule töihin sairaana! Koronaviruksen torjuminen vaatii huomaavaisuuta ja vastuullisuutta koko yhteiskunnalta. Sairasta kotona, jotta vältät tarpeettoman altistuksen koronaviruksen riskiryhmille.

Työntekijä on turvattu ansiomenetysten varalta, jos viranomaiset asettavat hänet karanteeniin virusepidemian takia tartuntatautilain perusteella. Tässä tapauksessa työntekijälle maksetaan tartuntatautipäivärahaa, joka määräytyy palkan mukaisesti työnantajan ilmoituksen perusteella.

Tartuntatautipäivärahan maksaa Kela. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuta tai enimmäisaikaa. Se on siis täysimääräinen korvaus ansiomenetyksistä. Tartuntatautipäiväraha ei myöskään kuluta sairauspäivärahaoikeuden enimmäismääriä.

Työnantaja voi maksaa palkkaa karanteenin ajalta kuten sairausajan palkasta on määrätty työpaikalla. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa työnantajalle siltä osin, kun työnantaja on maksanut palkkaa karanteeniin määrätyn työntekijän poissaoloajalta. Työnantaja voi siis maksaa palkkaa ja hakea tartuntatautilain mukaisen korvauksen Kelalta.

Karanteeni ei ole irtisanomisen peruste, vaan työntekijän poissaolo karanteenin takia on oikeutettua niin sanotun ylivoimaisen esteen vuoksi. Karanteenin ajalta kertyy vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti.

Voit myös saada Kelasta epidemiatukea, jos sinut ohjataan ulkomailta palaamisen johdosta karanteeninomaisiin oloihin (tai jos joudut ottamaan palkatonta vapaata lapsesi hoitamiseen koronaoloissa, ks. tarkemmin jäljempänä).

Tarkista nämä asiat:

 • Älä jää karanteeniin oman arviosi perusteella. Karanteenista maksetaan tartuntatautilain mukaista, Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa. Sitä varten täytyy olla viranomaisen, kuten lääkärin, määräys karanteenista. Voit tämän sijasta myös saada Kelasta epidemiatukea, jos sinut on ohjattu ulkomailta palaamisen vuoksi karanteeninomaisiin oloihin. 

Kelan ohjeet: Näin haet tartuntatautipäivärahaa

Jos lapsi joutuu karanteeniin

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa, jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty kotikaranteeniin. Kela korvaa ansionmenetyksen karanteenista, jonka on määrännyt kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos kuulut johonkin koronaviruksen riskiryhmään esim. perussairautesi tai ikäsi puolesta, voit neuvotella työnantajan kanssa siitä, miten voit olla poissa työpaikalta. Tässä tapauksessa työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa palkkaa. Paras ratkaisu on varmasti etätyö, jonka ehdoista ja toteuttamisen tavoista pitää myös neuvotella työnantajan kanssa.

Tarkista nämä asiat:

 • Millä ehdoilla voit olla poissa työpaikalta? Voitko olla etätyössä ja millaisia ehtoja siihen liittyy? Nämä ovat työpaikalla sovittavia kysymyksiä, joten varmista ne omalta työnantajaltasi.

Mikäli oma lapsi, perheenjäsen tai muu läheinen sairastuu, on työntekijällä oikeus palkattomaan poissaoloon pakottavista perhesyistä, esimerkiksi perheenjäsenen tai läheisen henkilön erityistä hoitoa varten. Työnantajan on pyrittävä järjestämään työt siten, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Mikäli perheenjäsen tai lähiomainen sairastuu ja tarvitsee työntekijän läsnäoloa, on suositeltavaa sopia poissaolosta ja työnteon järjestämisestä eri keinoin, esim. työajan lyhentämisenä, etätöinä tai pitämällä muita kertyneitä vapaita.

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada enintään neljää työpäivää kerrallaan tilapäistä hoitovapaata äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseksi (4 luku 6 §). Tilapäiselle hoitovapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista, ei kuitenkaan samaan aikaan. Oikeus hoitovapaaseen on myös vanhemmalla, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Toimialakohtaisissa työehtospomuksissa on eroja sen suhteen, koskeeko tilapäinen hoitovapaa alle 10- vai alle 12-vuotiasta lasta. Eroja on myös sen suhteen, onko tilapäinen hoitovapaa palkallista vai palkatonta. Työsopimuslaki takaa oikeuden palkattomaan tilapäiseen hoitovapaaseen.

Tarkista nämä asiat:

 • Onko tilapäinen hoitovapaa palkaton vai palkallinen? Tähän vaikuttaa työehtosopimus tai paikallinen sopimus.
 • Koskeeko tilapäinen hoitovapaa työpaikallasi alle 10- vaiko alle 12-vuotiaita lapsia? Työsopimuslaki takaa tilapäisen hoitovapaa alle 10-vuotiaan lapsen huoltajalle, mutta tällöin poissaolo on palkaton, jos asiaa ei ole työehtosopimuksessa tai paikallisesti toisin sovittu.
 • Voitko tehdä etätyötä tilapäisen hoitovapaan aikana ja millä ehdoilla?

Viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti etätyötä ja etäkokouksia tulee nyt käyttää epidemian leviämisen välttämiseksi, silloin kun niiden käyttö on mahdollista. Hallitus antoi 16.3. ilmoituksen siitä, että kaikki yli 10 hengen kokoontumiset ja tarpeeton ulkona liikkuminen on kielletty, kun valmiuslaki astuu voimaan.

Monilla työpaikoilla on asiasta jo ohjeistettu. Työpaikan toimintaohjeet etätyöstä on hyvä päivittää viimeistään nyt. Ohjeet saat työnantajalta.

Etätyö on uuden työaikalain mukaisesti virallisesti työaikaa ja siihen sovelletaan työlainsäädäntöä sekä työehtosopimusten määräyksiä. Työpaikoilla on hyvä olla toimintaohjeet etätöiden tekemiseksi ja on tarvittaessa tehtävä etätyösopimukset kunkin työntekijän kanssa. Etätöiden yhteydessä on työnantajan huolehdittava tietoliikenneyhteyksistä, työvälineistä sekä vakuutusten kattavuudesta. Etätyöskentelijän tulee olla tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse tai pikaviestisovelluksilla työajan puitteissa. 

Suomen koulut on suljettu 13.5. saakka. Koulua voivat käydä ensisijaisesti lapset, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. 20.3. annetun ohjeen mukaisesti 1.–3. -luokkalaiset voivat osallistua opiskeluun koulussa, mutta lasten suositellaan vahvasti jäävän kotiin.

Lähtökohtaisesti kotona lasten kanssa vietetty aika on palkatonta. Alle 10-vuotiasta lasta saa pakottavista perhesyistä jäädä hoitamaan kotiin, mutta tältä ajalta ei makseta palkkaa. Koulujen sulkemisen takia ei myöskään makseta päivärahoja tms. korvauksia.

Kaikkia suomalaisia on kehotettu tekemään etätyötä mahdollisuuksien mukaan. Etätyö on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun joudut olemaan kotona terveiden koululaisten tai päiväkoti-ikäisten lapsien kanssa. Tilanteesta täytyy joka tapauksessa neuvotella työnantajan kanssa. Eri työpaikkojen etätyökäytännöt vaihtelevat. Nyt saatetaan tarvita joustoa esimerkiksi sen suhteen, milloin saat sovitut työtehtävät tehtyä, jos työpäivän aikana on paljon keskeytyksiä. Tästäkin pitää kuitenkin sopia työnantajan kanssa, joten hyvät neuvottelutaidot ovat nyt valttia.

Kelalta voi hakea myös epidemiatukea. Sitä voivat saada, Kelan sivuilta ilmenevin reunaehdoin, a) vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronaepidemian takia ja ovat siksi joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään, ja b) ulkomailta saapumisen vuoksi karanteeninomaisiin oloihin ohjatut henkilöt. Epidemiatukea voi hakea myös takautuvasti enintään 3 kalenterikuukauden ajalta, kuitenkin aikaisintaan 16.3.2020 alkaen. Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa) ja tukea voidaan maksaa, kunnes poikkeusolot päättyvät. Tällä hetkellä oleva asiaa koskeva laki on voimassa 31.8.2020 asti.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.11.2020–28.2.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021.

Lue lisää ja hae kustannustukea Valtiokonttorista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut kattavan vastauspaketin yrittäjien kysymyksiin. Lue kysymykset ja vastaukset täältä. Valtion rahoituksesta päätettiin lisätalousarviossa 26.3. Yritystukiin myönnettiin yhteensä miljardin euron tukipaketti, joka jakautui Business Finlandin ja ELY-keskuksen edelleen jaettavaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla yrityksiä rahoittavat FinnveraBusiness FinlandELY-keskukset ja Teollisuussijoitus.

Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yksinyrittäjän yritystoiminta sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Tällä perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.  Lue lisää KELAn sivuilta.

Kesäkuun alusta alkaen yrittäjän työttömyysetuuden suojaosa korottuu väliaikaisesti. Lisätiedot: Kela.

Päivitys 25.6.2020: osaa työttömyysturvaa koskevista väliaikaisista lakimuutoksista jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka.

Päivitys 7.1.2021: Väliaikaiset laajennykset yrittäjien työttömyysturvaan jatkuvat, TEM:in tiedote, 19.11.2020

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnveralla on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Finnveran toimenpidesuositukset yrittäjille:

 1. Ota yhteys omaan pankkiisi.
 2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 4. Finnvera tarjoaa lyhennysvapaata takaamiinsa ja myöntämiinsä lainoihin.
 5. Finnveran alkutakaus ja pk-takaus soveltuvat myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus yli kolme vuotta toimineille. Pk-takauksella voidaan kattaa korkeintaan 150 000 euron laina. Pk-takaus on lisäksi edelleen käytettävissä kasvuhakuisten pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoitukseen.

Lue Finnveran palveluista ja rahoitusmahdollisuuksista täältä.

Viranomainen voi myöntää korotonta maksuaikaa kolme kuukautta yli sadan euron suuruisen erääntymättömän julkisoikeudellisen suoritemaksun maksamiselle (luvat, rekisteröinnit). Muutos ei koske alle sadan euron maksuja. Muutos on määräaikainen ja voimassa vuoden 2020 elokuun loppuun saakka. Asetus.

Konkurssilakia muutetaan väliaikaisesti siten, että velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta rajoitetaan. Velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Lakimuutos on voimassa 1. toukokuuta alkaen ja päättyy 31. lokakuuta 2020.

Ulosottolainsäädäntöä on muutettu väliaikaisesti siten, että helpotuksia voi saada suoraan myös koronasta johtuvista maksuvaikeuksista. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.5. alkaen ja ovat voimassa 31.10. saakka.

Myös osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, osuuskuntalakiin, yhdistyslakiin ja eräisiin muihin yhteisölakeihin tulee väliaikaisia muutoksia. Normaalisti tilinpäätös on toimitettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mutta nyt poikkeustilanteessa 30.11.2019–29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30.6.2020. Lähde: Yrittäjät, lue koko artikkeli tästä.

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu auttaa, kun yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja tai et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt. Luottamuksellinen ja maksuton, +358 295024880 (pvm/mpm) 

Suomen Yrittäjät tarjoaa neuvontaa ja  mahdollisuuden saada sparrausapua oman liiketoiminnan kehittämiseen:

 • Suomen Yrittäjien Kaikki koronasta yrittäjälle -sivuilta löytyy vastaus suureen joukkoon yleisimpiä kysymyksiä. Jäsenet voivat jättää sivuston kautta myös yhteydenottopyynnön. Kaikki koronasta yrittäjälle
 • Tietoiskuja otsikolla Kaikki koronasta yrittäjälle järjestetään useita niin yksinyrittäjille kuin työnantajayrittäjille. Kuluvalla viikolla myös Google järjestää yhdessä Yrittäjien kanssa webinaareja otsikolla Digitaidoilla yritys kasvuun. Tarkempia tietoja löytyy Yrittäjien koulutussivuilta.
 • Yrittäjien Mentorisi.fi on nyt avattu kaikkien käyttöön koronaviruksen vuoksi.
 • Yrittäjät #ostapieneltä on viikonloppuna perustettu Yrittäjien Facebook-ryhmä. Siellä pienyrittäjät ovat tukena toisilleen, antavat vinkkejä, mainostavat tuotteitaan ja palveluitaan sekä tilaavat toisiltaan. Ryhmässä on myös Suomen Yrittäjien lakineuvoja sekä terapeutti. Yrittäjien lakineuvoja vastaa kysymyksiin arkisin kello 15–20. Koronaviikkojen ajan ryhmää moderoi kolme tuntia päivässä psykoterapeutti, koska yrittäjien ahdistus voi kasvaa koronaviruksen aikana.

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

Asetus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta. Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

Euroopan komissio on 30.11.2020 antamallaan päätöksellä jatkanut Suomen puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti.

TEM:n tiedote 30.12.2020: Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

Ota yhteyttä omaan pankkiin. Suomen Yrittäjät neuvoo yrittäjiä olemaan aktiivisesti yhteydessä omaan pankkiin ja pyytämään lisärahoitusta tarpeen mukaan. ”Jos pankki ei myönnä rahoitusta, kysy tarkemmin syytä. Pankkien tulee kertoa syy selvästi”, kertoo Suomen Yrittäjien ekonimisti Petri Malinen SY:n sivuilla.  Euroopan keskuspankki EKP on jo päättänyt pankkisääntelyn keventämisestä, jotta pankit voivat vastata lisääntyneeseen rahoitustarpeeseen ja turvata elinkelpoisten yritysten rahoittamistarve ylimenokaudella.

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä
ELY-keskus avaa Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021
ELY-keskus avaa Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021
Lue tuista lisää täällä.

Verottaja tarjoaa lisää maksuaikaa henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille. Jos et pysty maksamaan veroa määrätyssä ajassa, voit saada lisää maksuaikaa hakemalla maksujärjestelyä. Jos noudatat maksujärjestelyn ehtoja, Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon.

Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Pidennettyä maksuaikaa voi hakea täältä.

Taiteilijat ja freelancerit

Ornamon tietopaketit yrittäjille ja palkansaajille

Tutustu yllä oleviin tietopaketteihin, jotka on suunnattu yrittäjille ja ammatinharjoittajille sekä palkansaajille.

Ornamon verkkokoulutus- ja webinaarikalenteri

Ornamon etäkoulutuskalenterista löydät verkossa järjestettävät Ornamon koulutus- ja keskustelutilaisuudet sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien koulutukset. Tarjolla on runsaasti mm. oman työn markkinointiin, toimeentuloon ja etätyöhön liittyviä sekä maksuttomia että maksullisia etäkoulutuksia.

Tutustu koulutuksiin.

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Yrittäjän työmarkkinatuki jatkuu 30.6.2021 asti

Yrittäjän työmarkkinatukea jatketaan 30.6.2021 asti. Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen muutoksen, mutta se odottaa vielä presidentin vahvistusta. Lue lisää: Koronaepidemian vuoksi työttömäksi jäänyt yrittäjä voi hakea tukea 30.6.2021 asti (tiedote 17.3.2021)

Lisätietoja Kelan sivuilta

Taide- ja kulttuurialan neljäs koronahaku muotoilijoille ja taiteilijoille

Taiteen edistämiskeskus jakaa koronatukea yhteensä noin 15 miljoonaa euroa taiteilijoille, kulttuurialan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialan toiminimille. Hakuaika alkaa 29. maaliskuuta ja päättyy 15. huhtikuuta kello 16.00.

Rahoituksella turvataan työskentelyn ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä. Tuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialalla toimiville toiminimille, jotka kärsivät toimeentulomahdollisuuksien puutteesta koronaepidemian vuoksi.

Hakija voi käyttää apurahaa esimerkiksi taiteelliseen työhön, harjoitteluun tai muuhun ammattitaidon ylläpitämiseen, julkaisun valmistelemiseen ja toteuttamiseen, tulevien töiden suunnitteluun tai tuotannon markkinointi- ja kehitystyöhön.

Yksityishenkilöt voivat hakea apurahaa, jonka suuruus on 4 000 euroa. Se on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn. Toiminimet voivat hakea valtionavustusta, jonka suuruus on 4 000 tai 8 000 euroa. Suurempi tuki voidaan myöntää, jos toiminimi työllistää hakijan lisäksi muita henkilöitä.

Helsingin kaupungin pika-avustukset

Helsingin kaupungin pika-avustusten käsittely on päättynyt, eikä hakemuksia oteta enää vastaan pika-avustuksina.

Helsingin kaupunki on perustanut uuden pika-avustusmuodon edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaisia tapahtumia, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin. Pika-avustuksen kokonaissumma on 300 000 euroa ja avustussumma per hakija on maksimissaan 5 000 euroa. Pika-avustuksen tavoitteena on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia. Haku on jatkuva ja se alkaa maanantaina 23. maaliskuuta.

Lue lisää

Projektin peruuntuminen tai siirtyminen

Näyttelyn tai projektin peruuntuminen tai siirtyminen koronaviruksen tai sen leviämisen estämiseksi tehtyjen varotoimenpiteiden vuoksi, taiteilijan tulee olla yhteydessä suoraan galleriaan tai näyttelyn järjestäjään. Ripeä tilannearvio sekä neuvotteleminen poikkeusolosuhteiden johdosta ovat juuri nyt erittäin tärkeitä taiteilijan toimintaa turvaavia toimenpiteitä.    

Ornamon lakimies neuvoo sopimuskysymyksissä maanantaisin ja torstaisin klo 9-17. 

https://www.ornamo.fi/fi/blogi/lakimies-neuvoo-korona-ja-muotoilijoiden-sopimussuhteet/ 

Apurahan peruuntuminen tai siirtyminen

Koronaviruspandemia voi vaikuttaa apurahan tai avustuksen käyttöön. Esimerkiksi matka, tapahtuma, hanke tai hankinta saattaa peruuntua, viivästyä tai toteutua suunniteltua suppeampana. Apuraha on myönnetty hakemuksessa olleen työsuunnitelman perusteella. Tässä tilanteessa on ymmärrettävää, että työsuunnitelmia joudutaan muuttamaan. Jos virusepidemia estää tai hankaloittaa työntekoa, apurahalla työskentelevien taiteilijoiden on hyvä olla yhteydessä suoraan apurahan myöntäneeseen organisaatioon ja selvittää suositus matka- tai työskentelyapurahan käyttämisestä poikkeustilanteessa. Moni rahoittaja on tarjonnut joustoa apurahojen käytön ja hankesuunnitelmien osalta. 

Linkeistä Taiteen edistämiskeskuksen, Suomen Kulttuurirahaston, Framen ja Koneen säätiön sivuille. 

https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1308869

https://skr.fi/ajankohtaista/paivitykset-koronaviruksen-vaikutuksista-toimintaamme 

https://frame-finland.fi/2020/03/16/koronavirus-muutoksia-kevaan-ohjelmaan-ja-ohjeita-apurahansaajille/ 

https://koneensaatio.fi/ohjeet-apurahansaajalle-koronaviruspandemian-aikana-ja-muutoksia-kevaan-ohjelmassa/ 

Verkkokauppa mahdollistaa taiteen myymisen suoraan kuluttajille. Ornamolaisten omat verkkokaupat pääsevät mukaan Finnish Designers sivulle. Jos työskentelet työsuhteessa esimerkiksi opettajana, tutustu myös yo. palkansaajien ohjeistukseen.

Verohallinto tukee yrityksiä ja tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa. Tutustu verottajan toimenpiteisiin yritysten tukemiseksi koronatilanteessa sekä verottajan ohjeisiin yritysten maksujärjestelyn hakemisesta.