Eettiset ohjeet luovat pelisäännöt muotoilualan
yritysten toimintaan

Muotoilualan yritysten eettiset ohjeet linjaavat muotoilualan sisäisiä pelisääntöjä asiakkaiden,
kilpailijoiden ja kumppaneiden suhteen. Ornamon hallituksen vahvistamat muotoilualan
yritysten eettiset ohjeetperustuvat suunnittelualan kansainvälisiin malliohjeisiin. Ohjeet on
laadittu tukemaan kansallisen ja EU:n kilpailulainsäädännön rinnalla alan ammattimaisia
käytäntöjä ja hyviä tapoja.Muotoilualanyrityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä Ornamo ry:n
jäsenkuntaan kuuluvia suunnittelualanyrityksiä ja elinkeinonharjoittajia. Ornamon ammattieettinen toimikunta käsittelee ammattieettisten ohjeiden rikkomista koskevat valitukset.

YLEISTÄ

 1. Ornamon yritysjäsenyys erottaa muotoilualan yrityksen kilpailijoista, on laadun ja ryhdikkään
  yritystoiminnan merkki asiakkaille ja merkki siitä, että yritys sitoutunut Ornamon muotoilualan
  yritysten eettisiin ohjeisiin.
 2. Ornamon yritysjäsenet työntekijöineen ovat sitoutuneet noudattamaan näiden muotoilualan
  yritysten eettisten ohjeiden lisäksi suunnittelutyössään Ornamon ammattieettisiä ohjeita.
 3. Yritysjäsen toimii elinkeinotoiminnassaan rehellisesti ja avoimesti, välttäen toisten muotoilualan
  yritysten, Ornamon ja yleisesti muotoilualan maineen vahingoittamista ja ymmärtää, että toiminta
  kilpailijoita kohtaan vaikuttaa näkemykseen koko toimialasta.
 4. Yrityksen tulee olla tietoinen toimintansa yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista
  sekä pyrkiä yritystoiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen arvoja.

OHJEET SUHTEESSA MUIHIN MUOTOILUALAN YRITYKSIIN JA ASIAKKAISIIN

 1. Yritysjäsenen ei tule harjoittaa epätervettä kilpailua toimeksiannon hankkimisessa eikä yritys saa
  houkutella itselleen toiselle muotoilualan yritykselle jo annettua työtehtävää.
 2. Yritysjäsenet eivät saa luvatta hyödyntää muiden suunnittelijoiden tai muotoilualan yritysten
  tekijän- tai teollisoikeuksien alaista materiaalia ja liikesalaisuuksia eivätkä tehdä yhteistyötä tahojen
  kanssa, joiden tietävät näin tekevän.
 3. European Council of Interior Architects (ECIA) https://ecia.net/profession/code-of-conduct
  The International Federation of Interior Architects / Designers (IFI) https://ifiworld.org/advocacy-platforms/
  World Design Organization (WDO) https://wdo.org/about/professional-practice/
 4. Ennen uuteen toimeksiantoon tarttumista Ornamon yritysjäsen tekee yhteistyössä asiakkaan
  kanssa kirjallisen sopimuksen osapuolten olennaisista vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista.
 5. Jos yritysjäsenen sidonnaisuudet vaikuttavat hänen puolueettomuuteensa tehtävän suorittamisessa
  tai suorituksen laatuun on tehtävä hylättävä tai asiakkaalle ilmoitettava asiasta ennen toimeksiannon
  hyväksymistä.

OHJEET TYÖN LAADUSTA, LUOTTAMUKSELLISUUDESTA JA HINNOITTELUSTA

 1. Ornamon jäsenyritys vastaa työnsä laadusta ja toimii yleisesti hyväksyttyjen standardien
  mukaisesti. Ennen toimeksiannon vastaanottamista yritysjäsenen tulee varmistua, että hänellä on käytettävissään toimeksiannon suorittamiseen riittävät taidolliset, taloudelliset ja tekniset resurssit.
 2. Ornamon yritysjäsen ei saa antaa asiakkaille tai yhteistyökumppaneille virheellistä vaikutelmaa asiantuntemuksestaan tai kyvykkyydestään tehtävien suorittamiseen.
 3. Muotoilualan yrityksen vastuulle kuuluu hankkia tarvittavat tiedot suunnittelemansa kohteen kontekstista, ennakoida sisällön vaikutus vastaanottajiin ja toimia vallitsevien laatutavoitteiden mukaisesti.
 4. Yritysjäsenet kiinnittävät huomiota tehtävien suorittamiseen luottamuksellisesti hyvän tavan voimassa olevien salassapitosopimusehtojen mukaisesti eivätkä saata toimeksiantoja suorittaessaan saamiaan tietoja kolmansien osapuolien tietoon ilman asiakkaan suosumusta. Yritysjäsenet pyrkivät myös proaktiivisesti välttämään tahattomia tietovuotoja kiinnittämällä huomiota asianmukaisiin tietoturva- ja tietosuojaratkaisuihin. Nämä velvoitteet koskevat myös yrityksen palveluksessa olevia
  työntekijöitä.

EETTISTEN OHJEIDEN NOUDATTAMISTA KOSKEVAT VELVOITTEET

Ornamon ammattieettinen toimikunta voi antaa yritysjäsenelle huomautuksen tai tai yritys
voidaan erottaa Ornamon sääntöjen ja näiden eettisten ohjeiden perusteella jos yritys on selkeästi ja tietoisesti toiminut näiden ammatillisten ohjeiden vastaisesti ilman hyväksyttävää syytä tai yritys on toiminut muulla tavalla, joka on haitannut alan tai järjestön uskottavuutta.

Yritysten eettiset ohjeet

01.10.2021
97 kt