Palveluvastaava / Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

TYÖPAIKAN ESITTELY
Uudenmaan TE-toimisto on työ- ja elinkeinopalveluja järjestävä ja tuottava valtion viranomainen. TE-palveluissa tuetaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvataan yritysten toimintaedellytyksiä. 

Uudenmaan TE-toimisto on suurin 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan. Uudenmaan TE-toimistossa työskentelee noin 1 000 alansa ammattilaista. Meiltä löytyy vahva asiantuntemus työmarkkinoista sekä työnhakijoiden että työnantajien tukemisen mahdollisuuksista. Lisäksi toimistossamme on mielenkiintoisia tehtäviä muun muassa johtamisen, lakipalvelujen ja viestinnän parissa. Tarjoamme yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäviä, joissa pääset tarkastelemaan näköalapaikalta Uudenmaan työmarkkinatilannetta. Olemme uusiin ajatuksiin kannustava työyhteisö ja teemme päivittäistä työtämme arvojemme kautta: luottamus, yhteistyö, rohkeus ja ammatillisuus. 
Työpaikan tiedot: Tehtävään palkattava voi sijoittua työskentelemään toivomansa TE-toimiston toimialueelle. 

TEHTÄVÄN KUVAUS
Uudenmaan TE-toimistossa Työmarkkinoiden kohtaantoa edistävien palveluiden vastuualueella Työllistymisen tuki ja kumppanuudet -yksikössä on haettavissa valtakunnallisen Ohjaamojen nuorten psykososiaalisen tuen eli Onni-toiminnan palveluvastaavan virka. 

Onni-toiminta on alkanut hankkeena ja on vakinaistumassa vuoden 2023 alusta alkaen. Toiminta tukee ja kehittää Ohjaamojen ja niiden verkostojen psykososiaalista tukea kehittämällä, kokeilemalla, arvioimalla ja juurruttamalla uusia toimintatapoja ja menetelmiä sekä vahvistamalla nuorten palvelujen integraatiota ja vaikuttavuutta. 

Palveluvastaava johtaa palvelupäällikön työnjohdon alaisuudessa Onni-toimintaa ja vastaa oman ryhmänsä osalta palveluiden toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja kehittämisestä. Hän vastaa oman tehtäväalueensa osalta tulostavoitteiden toteutumisesta ja resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Palveluvastaava toimii esihenkilönä johtaville asiantuntijoille ja asiantuntijoille. Onnin henkilöstö sijoittuu eri Ohjaamoihin ympäri maata.

Palveluvastaava tekee tiivistä verkostoyhteistyötä kuntien, työllisyyden kuntakokeilujen, TE-toimistojen, hyvinvointialueiden ja KEHA-keskuksen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän vastaa Onni-toimintaan liittyvästä päivittäisjohtamisesta, rekrytoinneista, palvelumuotoilusta, pilotoinnista, projektityöskentelystä, vaikuttavuuden arvioinnista, tilastoinnista, verkostoyhteistyötä, viestinnästä ja markkinoinnista. Oleellinen osa tehtävää on Onni-toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen osana TE- ja hyvinvointipalveluja.

Palveluvastaava pyrkii omalla toiminnallaan kehittämään psykologisesti turvallisen toimintaympäristön, joka mahdollistaa avoimen ilmapiiriin toiminnan kehittämiseksi. 

Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Uudenmaan TE-toimistoon, mutta sitä voidaan kuitenkin hoitaa mistä päin Suomea tahansa.

Tulevassa TE-palvelu-uudistuksessa vuodesta 2025 alkaen Onni-toiminta sijoittuu KEHA-keskukseen. 

Tehtävä sisältää runsaasti matkustamista Suomessa.

VAATIMUKSET
Odotamme hakijalta:
– soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaista sosiaalityöntekijän pätevyyttä
– hyviä henkilöjohtamistaitoja, kokemusta esihenkilönä toimimisesta vähintään 3 vuotta ja valmentavaa työotetta sekä kykyä johtaa suunnitelmallisesti monipaikkaista asiantuntijaorganisaatiota
– tuloshakuisuutta, strategista ajattelutapaa ja ratkaisukeskeistä työotetta
– hyviä yhteistyö-, verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja
– aktiivista, innovatiivista ja määrätietoista kehittämisotetta sekä ongelmanratkaisukykyä ja joustavuutta
– kokemusta ja osaamista monialaisesta verkosto- ja projektityöskentelystä sekä -johtamisesta 
– julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden hyvää tuntemusta
– psykososiaalisen tuen toimijoiden tuntemusta
– kokemusta asiakastyöstä sosiaali-, mielenterveys- ja/tai kuntouttavien palveluiden alueelta
– osaamista digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä
– Ohjaamo-toiminnan ja nuorten palveluiden tuntemusta
– matkustusvalmiutta Suomessa
Katsomme eduksi:
– kokemuksen nuorten psykososiaalisen tuen Onni-toiminnasta
– viestintä- ja markkinointiosaamisen sekä -kokemuksen
– hankintaosaamisen

Virkaan ei ole erityisiä kelpoisuusvaatimuksia
Sujuva suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito. Ruotsin ja englannin kielitaito ovat eduksi

Palveluvastaavan tehtävä sijoittuu TE-toimistojen palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle T12. 

Tehtäväkohtainen palkanosa on 3577,95 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uudella henkilöllä suoriutumiseen perustuva palkanosa määrittyy tyypillisesti välille 15,75 – 19,00 %.

Henkilöstön jatkuva osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita.

Etätyömahdollisuus helpottaa työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttämistä. Lisäksi käytössä on työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu sekä laaja työterveyshuolto. 

tai sopimuksen mukaan
Liukuva työaika
Vakinainen. Tehtävässä voidaan käyttää tarvittaessa 6 kk koeaikaa
Virka on viraston yhteinen.
Haastattelut tullaan järjestämään etäyhteyksin Microsoft Teamsin välityksellä alustavasti viikoilla 41-42.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. 

ID: 32-1103-2022

Yhteystiedot Erja Kononen, Palvelupäällikkö, työllistymisen tuki ja kumppanuudet, 0295 040 353 , erja.kononen@te-toimisto.fi
Työpaikan osoite 00100 HELSINKI
Työ alkaa tai sopimuksen mukaan
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta, Vakinainen.
Haku päättyy 26.09.2022 klo 16:15
Jätä hakemus Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa., Postitse: KEHA kirjaamo PL 1000 50101 MIKKELI

Hae paikkaa.