Professori, teollinen muotoilu

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on haettavana

Teollisen muotoilun professorin sijaisuus ajalle 5.11.2021 – 17.9.2022, kuitenkin kauintaan tehtävänhoitajan työvapaan ajan.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan teollisen muotoilun koulutusohjelman painopisteet ovat tuotemuotoilussa, palvelumuotoilussa ja vuorovaikutussuunnittelussa.

Yliopistolain (2009/558) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professorin tehtäviin kuuluu tieteenalan tutkimus ja tutkimusperustainen opetus, tutkimusrahoituksen hankinta, kansainvälisen tutkimusyhteistyön kehittäminen ja hankeyhteistyö alan käytännön toimijoiden kanssa, korkeatasoinen ja etenkin kansainvälisesti painottunut julkaisutoiminta sekä jatkotutkintokoulutus.

Professorin tehtävässä keskeistä on myös teollisen muotoilun koulutusohjelman johtaminen sekä pro gradu -tutkielmien ohjaus (tuotemuotoilu, palvelumuotoilu ja vuorovaikutussuunnittelu). Lisäksi professorille kuuluu hänelle erikseen osoitetut tehtävät koulutusohjelmassa ja tiedekunnassa mm. aktiivinen osallistuminen tiedekunnan hallinnollisiin professorin tehtäviin.

Professorin tehtävän kelpoisuusehdoista on säädetty Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä. Hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkinto, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävän hoitaminen edellyttää englannin kielen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä:

1)Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
2)Ansioluettelo tai CV, opetusansiot voi esittää CV:n yhteydessä
3)Julkaisuluettelo (OKM:n julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, C Tieteelliset kirjat (monografiat), D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta, G Opinnäytteet, H Patentit ja keksintöilmoitukset)
4)Motivaatiokirje (max 1 A4)

Professorin tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasolle 8 (4877,25€/kk). Lisäksi maksetaan enintään 50 % henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Mikäli tehtävään ei saada professorin kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä, tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorin tehtävänä. Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 7 (4033,80€/kk), minkä lisäksi maksetaan vaativuuslisä.

Hakemukset tulee toimittaa 13.10.2021 klo 13.00 mennessä sähköpostitse yhtenä dokumenttina PDF-muodossa osoitteeseen rekrytointi@ulapland.fi tai osoitteeseen Lapin yliopisto, Kirjaamo, PL 122, 96101 Rovaniemi. Hakuasiakirjat voi toimittaa myös suojatun postipalvelun kautta: https://securemail.ulapland.fi. Suojatussa postipalvelussa vastaanottajaksi merkitään: rekrytointi@ulapland.fi . Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tiedustelut:
professori Satu Miettinen, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, rekrytointiprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa hallintopäällikkö Kaisa Kangas, etunimi.sukunimi@ulapland.fi