Ajamme muotoilulle vahvaa asemaa yhteiskunnassa. Haluamme myös varmistua, että jokainen muotoilija saa tarvitsemansa tuen ammatillisille pyrkimyksilleen ja ammatti-identiteetilleen. Kehitämme muotoilualalle reiluja ammatillisia pelisääntöjä, fiksua sopimuskulttuuria ja kannattavaa liiketoimintaa. Jäsenpalveluiden lisäksi teemme monialaista kumppanuustoimintaa rohkeiden yritysten, kaupunkien, kolmannen sektorin toimijoiden sekä muotoilu- ja taidealojen kentän kanssa. Työskentelyämme kuvastaa ennakkoluulottomuus, uteliaisuus ja monialaisuus.

Sopimukset

Erilaiset sopimukset ja niihin liittyvät neuvottelutilanteet tulevat vastaan jokaisen muotoilijan uralla. Tavoitteenamme on auttaa jäseniämme edistämään uraansa ja liiketoimintaansa oikeudenmukaisen ja fiksun sopimustoiminnan avulla. Tarjoamme jäsenillemme maksuttoman juridisen neuvontapalvelun sekä eri tilanteisiin sopivia mallisopimuksia. Jäsensivuilta löytyvät sopimuspohjat on tarkoitettu avuksi kaikkien tarpeellisten sopimuskohtien muistamiseen sekä edistämään suunnittelijan kannalta hyviä sopimuskäytäntöjä. Järjestämme aktiivisesti sopimiseen liittyvistä aihepiireistä jäsenillemme keskusteluja, työpajoja, koulutuksia ja webinaareja.

Hyvän työelämän edistäminen

Suuri osa muotoilijoista työskentelee suunnittelijatehtävissä joko muotoilun kentällä tai suurten ja keskisuurten yritysten palveluksessa joko palkansaajana, esimiesasemassa tai muotoilujohtajana. Jäseniämme työskentelee erilaisissa suunnittelutehtävissä mm. teknologiateollisuudessa, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa, julkishallinnossa ja muotoilualan suunnittelupalveluita tarjoavissa yrityksissä. Tutkimme vuosittain palkansaajien palkkakehitystä, työn tekemisen kulttuuria ja käytäntöjä. tarjoamme jäsenistöllemme välineitä ja tietoa erilaisii

Immateriaalioikeudet

Luovan työn tuloksen, tuotteen tai palvelun suojaaminen sopimusteitse tai rekisteröimällä mallisuojan, tavaramerkin tai vaikkapa lisenssin avulla on osa nykymuotoilijan ammattia. Taitavasti hyödynnettynä niistä tulee luonteva osa muotoilijan uraa ja bisneksen kehittämistä – taitamattomasti kallis menoerä. Autamme jäsenistöämme tunnistamaan aineettomat oikeutensa ja tarjoamme välineitä liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi IPR-suojaamisen, sopimustoiminnan ja laskutuksen avulla.

Julkiset hankinnat

Muotoilija katsoo maailmaa käyttäjän näkökulmasta. Julkisella sektorilla muotoilun tuomia etuja ovat käyttäjälähtöisyyden lisäksi säästöt, kun onnistuneet ratkaisut lisäävät toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Muotoilu luo sujuvampaa arkea esimerkiksi sairaaloihin, päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin tai osaksi digitaalisia palvelupolkuja. Muotoilulla kyetään vastaamaan käyttäjien todellisiin tarpeisiin.

Liiketoiminnan kehittäminen

Muotoilun liiketoiminta on kansainvälistä, kasvuhakuista ja kooltaan varsin pientä. Tunnetut brändit ja nimekkäät suunnittelijat edustavat kuluttajille näkyvää ja tärkeää osaa muotoilun toimialasta, mutta Muotoilubisnes on monipuolista: alalla toimii niin suunnittelupalvelua tarjoavat suunnittelutoimistot, perinteisempiä muotoilutuotteita valmistavat yritykset ja brändit sekä taiteellisesta toiminnan alueesta. Muotoilun ydintoimialan liikevaihto oli 3,65 miljardia vuonna 2019. Seuraamme alan kehitystä ja teemme näkyväksi muotoilun arvoa yhteiskunnassa.

Luova suunnittelu rakentamisessa

Muotoilu ja taide tukevat hyvän käyttäjäkokemuksen syntyä, rakentamisen laatua ja ympäristövastuuta, rakennusalan uudistumista ja paikallisidentiteetin kehittymistä. Julkisen tilan taide ja muotoilu ovatkin nousseet viime vuosina varsin suosituksi keinoksi kehittää ihmisten elinympäristöä. Olemme työskennelleet aktiivisesti julkisen taiteen ja muotoilun integroimiseksi rakentamisen alalle ja kuntiin.

Muotoilualan koulutus

Muotoilun koulutusta tarjotaan useassa eri ammattikorkeakoulussa sekä kahdessa korkeakoulussa. Myös muotoilualan koulutus on murroksessa, sillä muutokset työelämässä haastavat muotoilukoulutusta uudistamaan koulutussisältöjä. Olemme aktiivisessa vuoropuhelussa muotoilua tarjoavien oppilaitosten kanssa, ja osallistumme aktiivisesti muotoilukoulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen.

Muotoiluoppiminen

Muotoiluajattelu on taito ja oppi, jota olemme edistäneet jo kymmenen vuoden ajan peruskouluissa yhdessä Designmuseon kanssa. Muotoilun ammattilaisten opastuksella helsinkiläiskouluissa on opeteltu teollista muotoilua, palvelumuotoilua, vaatesuunnittelua, sisustus- ja tilasuunnittelua sekä korumuotoilua. Ajattelemme, että muotoiluymmärrykselle on tilausta muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa korostuvat uudet oppimisen tavat ja vuorovaikutustaidot.

Taideteollisen taiteen edistäminen

Edistämme taideteollisen taiteen asemaa ja vahvistamme taiteilijoina toimivien ammattimaista työskentelyä taiteen kentällä. Tarjoamme ainutlaatuisen verkoston ja monipuolista tukea taiteilijoille, jotka toimivat usein monissa rooleissa taiteellisen työskentelyn lisäksi. Tavoitteenamme on kasvattaa taiteilijoiden uramahdollisuuksia ja ammatillisen osaamisen laajenemista. Kehitämme pitkäjänteisesti taidemarkkinoita ja kasvatamme taideteollisen taiteen kysyntää.

Ammattieettiset ohjeet

Olemme luoneet muotoilualalle eettiset periaatteet, jotka ylläpitävät muotoiluammatin arvostusta. Ohjeet on tarkoitettu tukemaan suunnittelijan ammattimaista työskentelyä ja tunnistamaan sellaisia tilanteita, joissa suunnittelijalta vaaditaan erityistä harkintaa. Ornamo on laatinut ammattieettiset ohjeet suunnittelijoille sekä yrityksille.