Julkisten hankintojen kehittäminen

Muotoilu luo sujuvampaa arkea esimerkiksi liikkumiseen ja päivähoitoon. Kuva: Ornamo

Muotoilija osaa katsoa maailmaa käyttäjän näkökulmasta. Julkisella sektorilla muotoilun tuomia etuja ovat käyttäjälähtöisyyden lisäksi säästöt, kun onnistuneet ratkaisut lisäävät toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Muotoilu luo sujuvampaa arkea esimerkiksi sairaaloihin, päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin tai osaksi digitaalisia palvelupolkuja. Muotoilulla kyetään vastaamaan käyttäjien todellisiin tarpeisiin.

Luovan muotoiluosaamisen hyödyntäminen on viime vuosina herättänyt kunnissa kasvavaa kiinnostusta. Muotoiluajattelu ja erityisesti palvelumuotoilu synnyttää uudenlaisia tapoja kehittää kuntapalveluita, sähköisiä palvelupolkuja ja palvelukonsepteja asiakaslähtöisesti, poikkihallinnollisesti ja kustannustehokkaasti. Ornamon tutkimusten mukaan julkiset hankinnat ovat merkittävä markkinasegmentti n. 40 %:lle Ornamon jäsenten yrityksistä.

Tulevina vuosina suunnittelu- ja konsulttitoiminta lisääntyy kuntien ostaessa hankintaprosesseja yhä enemmän yksityiseltä sektorilta. Muotoilun painoarvo on kasvussa yhdyskunta-, tila-, kaluste-, infra -ja energiasuunnittelussa sekä osana sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä.

Muotoiluhankinta tarkoittaa usein kalusteiden, tilasuunnittelun tai palvelumuotoilun ostamista. Hankinta voi myös syntyä näiden kolmen suunnittelun osa-alueen yhdistelmästä. Muotoilun menetelmät tuovat asiakkaalle syvällisen ymmärryksen palveluiden kehittämiseen käyttäjien tarpeista käsin.

Palveluiden ja tilojen suunnittelussa toimivin ratkaisu syntyy usein prosessin edetessä. Tilaajalta tällainen osallistavan suunnittelun tapa vaatii ennakkoluulottomuutta ja sitoutumista muutokseen. Muotoiluhankinta kasvattaa samalla tilaajan hankintaosaamista ja ymmärrystä muotoilun merkityksestä tulevia hankintoja varten. Laadukkaaseen lopputulokseen päästään silloin, kun muotoilu on mukana jo varhaisessa vaiheessa suunnittelua.

Kansallisen hankintakynnyksen ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-tietokannassa ja EU-kynnysarvon ylittävät TED-tietokannassa.

Ornamon tavoitteet: