Työn pirstaloituminen on mahdollisuus, ei uhka

Työn pirstaloituminen ei heikennä kokemusta työn merkityksellisyydestä, ilmenee Teollisuustaiteen Liiton Ornamon tuoreimmasta työmarkkinatutkimuksesta.  Merkitykselliseksi koetun työn tekeminen lisää sekä yksilöiden että yhteiskunnan taloudellista ja henkistä hyvinvointia.

Työn muutos jatkuu vahvana muotoilualalla, jossa vakituiset työpaikat ovat käymässä vähiin, mutta työtilaisuuksia riittää. Yhä vahvemmin projekti- ja konsulttimaiseksi muuttuvaa työtä tehdään alla intohimoisesti: lähes 50 prosenttia Ornamon vuosittaiseen työmarkkinatutkimukseen vastanneista palkansaajista halusi työskennellä 65-vuotiaaksi. 30 prosenttia viipyisi työelämässä myös tämän jälkeen. Muotoilijat nauttivat uuden työn edelläkävijöinä monipuolisista haasteista, vapaudesta ja itsensä haastamisesta.

”Työelämän turbulenssi lisää työn joustavuutta ja omaehtoisen itsensä työllistämisen mahdollisuuksia. Tämä on syytä nähdä mahdollisuutena, ei uhkakuvana”, muistuttaa Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Työelämän rakenteiden tulisi hänen mukaansa sallia kaikenlainen työnteko, ja kaiken työnteon tulisi olla kannattavaa esimerkiksi työttömyysturvan säilymisen kannalta. Asiantuntijatyön luonteen ymmärtäminen on lisäksi keskeistä, jotta luovaa työtä rajoittavista käytännöistä voidaan luopua. 

”Ajatustyö ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua, joten työelämän ydinkäsitteet työajasta ja työpaikasta on syytä kyseenalaistaa. Etätyö ja työaikapankit tuovat työelämään jonkin verran tarvittavia joustoja, mutta rohkeampia avauksia tarvitaan. Esimerkiksi työpaikan organisaatio- ja palkkahierarkian purkaminen sekä sähköpostin käytön ja kokousten merkityksen kyseenalaistaminen tulee yleistymään. Lopulta vain työn tuloksellisuudella on merkitystä.”

 

Työelämän laatu lisää tuottavuutta

Ornamon työmarkkinatutkimuksen vaihtuvana teemana olivat tänä vuonna työelämän laatukysymykset. Vastauksissa korostui työn sisällön tuottaman tyydytyksen lisäksi kiireestä johtuva paine, jonka tunnisti peräti 70 prosenttia vastaajista.

Kiireen taustatekijöitä ovat muun muassa huono johtaminen ja työn organisointi, mikä johtaa helposti kuormittaviin ylitöihin. Miltei 50 prosenttia vastaajista kertoi kiireen takia joutuneensa tinkimään työn laadusta.

”Laadun heikkeneminen ja ylityöt ovat suuria haasteita työn tuottavuudelle. Erityisen huolestuttavaa on, että lähes joka toinen työmarkkinatutkimukseemme vastanneista työskentelee keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Yrityskulttuuriin vaikuttaminen onkin keskeistä kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisäämisessä”, painottaa Ornamon asiantuntija Asta Boman-Björkell.
Verkostotalous ja digitalisointi haastavat työelämää

Asta Boman-Björkell näkee työelämän muutoksessa kiinnostavia trendejä, joihin luovaa asiantuntijatyötä tekevien alojen on tärkeää reagoida.          

”Digitaalisuus, teknologian ja rakenteiden muutos haastavat yritykset yhdistämään organisaatiossaan ja liiketoiminnassaan pysyviä ja jatkuvassa muutoksessa olevia prosesseja. Muutosstrategioiden sijaan tarvitaankin ehkä jatkuvan muutoksen strategiaa”, Boman-Björkell taustoittaa viitateen tuoreeseen McKinsey Quarterly -raporttiin.

”Yritys-asiakas ja työnantaja-työntekijä -suhteet monimuotoistuvat esimerkiksi jakamistalouden, AIrbnb tai Uber -tyyppisten liiketoimintamallien myötä. Kahdenvälisen kaupan sijaan arvoa vaihdetaan globaaleissa verkostoissa ja useiden eri rooleissa toimivien osapuolten kesken. Verkostomainen työskentely tuo ihmisten työpotentiaalia laajasti ja tehokkaasti käyttöön ja antaa työn tekijälle mahdollisuuden määritellä työaikansa vapaasti. ”


Ornamo toteutti jäsenistölleen suunnatun Työmarkkinakyselyn vuonna 2015. Kyselyyn vastasi määräaikoihin mennessä 409 henkilöä. Kyselytutkimusta täydentävät Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto, Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön Toimiala Online -palvelun tiedot. Tutkimus on luettavissa osoitteessa ornamo.fi/tyomarkkinatutkimus

Muotoilualan trendejä kartoittava suhdannekatsaus julkaistaan seuraavan kerran elokuussa.