Vastuullisuustyön Advisory Board aloitti työskentelynsä

Ornamon vastuullisuustyö saa tuekseen huippuluokan asiantuntijaryhmän, kun vastuullisuustyön Advisory Board aloitti toimintansa maaliskuussa. Advisory Board tarjoaa Ornamon vastuullisuustyöskentelylle systeemisen tason ohjauksen.  

Mukana muotoilualan vastuullisuustyötä ohjaavassa Advisory Boardissa on omien alojensa edelläkävijöitä niin rakennetun ympäristön kuin kulutushyödykkeiden toimintaympäristöistä.

Ryhmässä vaikuttavat Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Riikka Joukio, Aalto-yliopiston kestävän muodin professori Kirsi Niinimäki, FIGBC:n toimitusjohtaja Antti Ruuska ja sisustusarkkitehtitoimisto Fyran toimitusjohtaja Hanna Neuvo.  Advisory Board kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja ryhmää luotsaa Ornamon puheenjohtaja Katja Soini.  

Ryhmä tuo ymmärrystä muotoilualan vastuullisuustyöhön omilta aloiltaan. Advisory Board antaa asiantuntemuksensa muotoilun roolista näiden toimialojen kestävyyden arviointiin.

Rakennettu ympäristö on yksi tulevaisuuden kannalta keskeisistä nk. avainsysteemeistä, joka edustaa etabloitunutta pitkän elinkaaren  toimintaympäristöä. Kulutustuotteiden systeemi on puolestaan kausiluonteista, nopeasyklistä ja markkinajohtoista. Advisory board:in jäsenet ovat edustamansa avainsysteemin asiantuntijoita ja visionäärejä.  

”Muotoilu on yksi keinoista, jolla ratkaisemme merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita”

Muotoilu on merkittävässä roolissa osana vastuullisuudesta käytävää keskustelua, sillä jopa 80 % tuotteiden elinkaareen liittyvistä päätöksistä tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Soini kertoo, että muotoilualan vastuullisuustyö on rajattu kahteen keskeiseen avainsysteemiin, rakennettuun ympäristöön sekä kulutustuotteisiin. 

– Vastuullisuustyömme muotoilualalla perustuu tavoitteeseemme tehdä muotoilualalla osamme ylikulutuksen hillitsemiseksi. Suomi on tunnettu muotoiluyhteiskunta, ja sitä on aina käytetty lähihistoriamme eri vaiheissa.  Nyt olemme saman asian äärellä – muotoilu on yksi keinoista, joilla ratkaisemme merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, sanoo Katja Soini.  

Riikka Joukio

”Vastuullisuus osaksi kaikkea, ja kaikkien tekemistä.”

Kuva I Photo: Kesko

Riikka Joukio on Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja sekä konsernijohtoryhmän jäsen. Kesko on Pohjois-Euroopan johtavia kaupan alan yrityksiä, ja se on useiden vuosien ajan menestynyt hyvin maailman merkittävimmissä kestävän kehityksen indekseissä ja arvioinneissa. Riikalla on laaja kokemus myös globaalista metsä-, paperi- ja pakkausteollisuudesta, jossa hän on toiminut sekä liiketoimintajohdossa että asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtävissä. Hän on ollut aktiivinen jäsen useissa toimialaliitoissa sekä hallituksissa, ja on myös opettanut yliopistossa.  

Omassa elämässään Riikka edistää vastuullisuutta niin ympäristöön liittyvissä ratkaisuissa kuin kulttuuriperinnön säilyttämisessä. 

Kirsi Niinimäki 

”Kestävyysmurros vaatii laaja-alaista yhteistyötä ja luovaa asennetta.”

Kuva I Photo: Kukka-Maria Rosenlund 

Kirsi Niinimäki on johtava kestävän muodin tutkija. Hän on professori Aalto-yliopistossa, jossa hän johtaa Fashion/Textile FUTURES -tutkimusryhmää. Niinimäki pyrkii tutkimuksessaan kohti kokonaisvaltaista ymmärrystä kestävän muodin ja tekstiilien alalla. Kiertotalous, strateginen muotoilu, suunnittelukäytännöt ja monialainen yhteistyö ovat hänen tieteellisen työnsä keskiössä. Vuonna 2022 Niinimäki palkittiin valtion muotoilupalkinnolla kansainvälisestä ja vaikuttavasta tutkimustyöstään. 

Antti Ruuska

”Vastuullisuus on tämän päivän tekoja paremman huomisen eteen.” 

Kuva I Photo: FIGBC

Tekniikan tohtori Antti Ruuska toimii Green Building Council Finlandin toimitusjohtajana. Työssään hän edistää kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää kohti maapallon rajoissa menestyvää kiinteistö- ja rakennusalaa, yhdessä FIGBC:n yli 320:n jäsenorganisaation kanssa. Antilla on käytännön kokemusta kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuuden johtamisesta organisaation arjessa, arvoketjussa ja suurissa rakennushankkeissa. Hänellä on myös vankka tieteellinen tausta alan olennaisista kestävyysongelmista ja ymmärrys niiden ratkaisuun tarvittavista teknologioista ja toimintamalleista. 

Hanna Neuvo

”Tilasuunnittelu tarvitsee paradigman muutosta ollakseen kestävää.” 

Kuva I Photo: Riikka Kantinkoski 

Hanna Neuvo on vuonna 2010 perustetun ja kansainvälisesti palkitun suunnittelutoimisto Fyran toimitusjohtaja. Fyran toimitusjohtana Hanna vastaa strategian mukaisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja yrityksen kasvusta.

Kuva I Photo: Anni Koponen

Katja Soini

”Kestävä kehitys edellyttää innovointia – muotoilu on oiva keino”

Katja Soini työskentelee strategia- ja kestävyysjohtajana AFRY:ssä, joka on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsulttitoimistoja. Työllään Katja luo uutta kestävää rakennetun ympäristön liiketoimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitellen systeemistä muutosta. Katja on toiminut useissa liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä sekä suurissa että boutigue-konsulttiyhtiöissä, ja hänellä on myös yli vuosikymmenen kokemus tutkimus- ja opetustyöstä. Katja on koulutukseltaan muotoilija ja taiteen tohtori. Vuonna 2023 Katjalle myönnettiin Aalto ARTSin Vuoden alumni -tunnustus uraauurtavasta työstään muotoilun ja yhteistoiminnan edistämiseksi rakennetussa ympäristössä. Ornamon puheenjohtajana Katja edistää muotoilua keinona innovoida kestävää tulevaisuutta.

Circularity Gap

Vuonna 2011 perustettu Circle Economy on maailmanlaajuinen vaikuttajaorganisaatio, johon kuuluu yli 60 asiantuntijaa Amsterdamissa, Hollannissa. Organisaation vuosittainen lippulaivaraportti Circularity Gap report tutkii vuosittain kiertotalouden astetta ja esittää ratkaisuja suhteessa planetaarisiin rajoihin. Ratkaisuja haetaan neljän eri avainsysteemin näkökulmasta: ruoka,  rakennettu ympäristö, kulutustuotteet ja liikkuminen.

Advisory Boardin työ perustuu muotoilualan näkökulmasta oleellisiin ja vaikuttavuudeltaan merkittäviin rakennetun ympäristön ja kulutustuotteiden avainsysteemeihin. 

Tule mukaan työhömme kestävyysmurroksen edelläkävijäksi muotoilualalla ja tutustu vastuullisuustyöhömme tällä verkkosivulla.