Tee aina kirjallinen työsopimus

Työsopimusta solmiessa kannattaa tuntea omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Työelämän pelisäännöt tuntemalla osaa toimia oikein eri tilanteissa sekä turvata omien oikeuksien toteutumisen.

Työsopimus voi olla kirjallinen tai suullinen, mutta on suositeltavaa tehdä se kirjallisesti. Työsopimuksessa työntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä, siitä maksettavasta palkasta sekä muista työsuhteen ehdoista. Työsopimusta solmiessa kannattaa keskustella työsuhteeseen liittyvistä eduista ja käydä ne tarkasti läpi, jotta epäselvyyksiltä vältytään. Työsuhteissa sovellettavat vähimmäistyöehdot määräytyvät lain pakottavien säännösten ja mahdollisesti työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Sovellettavaksi voi tulla myös työpaikan vakiintunut tapa.

Työntekijän asemaa säätelee lukuisa joukko eri lakeja kuten mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki sekä työehtosopimuslaki. Työlainsäädännössä on paljon säädöksiä, joista ei voida poiketa työntekijän vahingoksi. Työntekijää sitoo työnantajaan lojaliteettivelvollisuus eli hänen on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuudella vaadittavan menettelyn kanssa. Esimerkiksi työantajan kanssa kilpailevaa toimintaa ei saa harjoittaa ilman työnantajan lupaa.

Työsopimukseen voidaan liittää myös kilpailukielto- ja salassapitolauseke. Kilpailukieltolauseke rajoittaa työntekijän oikeutta toimia työnantajan kanssa kilpailevassa asemassa työsuhteen päättymisen jälkeen määräajan. Salassapitosopimus laajentaa työntekijän velvollisuutta olla ilmaisematta työnantajan liike- tai ammattisalaisuutta työsopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.

Luovaa työtä tekevien kannattaa aina sisällyttää työsopimukseen maininta työsuhteen aikana työtehtäviä täytettäessä syntyneiden aineettomien oikeuksien siirtymisestä. Näin työsopimuksen päättymisen jälkeen ei tule epäselvyyksiä siitä, kenellä oikeudet ovat. Lisäksi kannattaa sopia siitä, miten työntekijä saa hyödyntää työnsä tuloksia esimerkiksi omassa portfoliossaan.

Työntekijän kannattaa huolehtia omasta työttömyysturvastaan liittymällä mahdollisimman pian työttömyyskassaan. Ornamon palkansaajajäsenet voivat liittyä IAET-kassaan, jonka jäsenmaksu on 105 euroa. Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan esimerkiksi tehdessään kesätöitä.

Teksti: Janita Korva