Uusi liikesalaisuuslaki voimaan – mitkä asiat muuttuvat?

Uusi liikesalaisuuslaki on vastikään hyväksytty eduskunnassa ja muotoilualan yritysten näkökulmasta
lakiuudistusta on nähdäkseni yleisesti ottaen pidettävä tervetulleena. Laki perustuu EU:n
liikesalaisuusdirektiiviin ja pohjimmiltaan sen tarkoitus on tehostaa ja selkeyttää liikesalaisuuksien suojaa
tilanteissa, joissa yritys ei ole syystä tai toisesta selkeästi sopinut liikesalaisuuksiensa suojasta muiden
yritysten tai työntekijöidensä kanssa. Aiemmin liikesalaisuuksia koskeva lainsäädäntö on ollut
sirpaloituneena useaan eri lakiin ja lakisääteistä suojaa on pystytty saamaan etupäässä turvautumalla
rikoslain rangaistussäännöksiin. Jatkossa uuden lain mukaan liikesalaisuudeksi määritellään tieto, joka a) on
salassa pidettävää eikä yleisessä tiedossa, b) jolla on kaupallista arvoa salaisuutensa ansiosta, ja c) jonka
laillinen haltija on ryhtynyt tarpeellisiin toimiin pitääkseen tiedon salassa.

Liikesalaisuudet ovat tärkeä osa yritysten aineettoman omaisuuden suojaa varsinkin niiltä osin, kuin suojaa
ei voida toteuttaa aineettomien oikeuksien, kuten mallioikeuksien, tavaramerkkien tai tekijänoikeuden
avulla. Esimerkiksi yrityksen know-how ja ideat eivät lähtökohtaisesti ole lainkaan suojattavissa
aineettomien oikeuksien avulla, koska aineettomat oikeudet suojaavat pääsääntöisesti konkreettisemmin
esitettävissä olevia luovan työn ilmenemismuotoja, kuten esineen tai logon muotoa, teknistä keksintöä tai
taiteellista luomusta. Uuden lain mukaan liikesalaisuussuojan kohteena voi olla periaatteessa mikä tahansa
taloudellinen tai tekninen tieto, jos se täyttää liikesalaisuuden tunnusmerkit.

Toisaalta on tärkeää huomata, että jo tähän mennessä yritykset ovat voineet suojata laajasti
liikesalaisuuksiaan nojautumatta lakiin, pelkästään sopimusten avulla. Onkin suositeltavaa, että jatkossakin
yritys määrittelee tarkasti liikesalaisuutensa ja sopii salassapidosta yksityiskohtaisesti ja kirjallisesti jo
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteistyökumppaneidensa ja työntekijöidensä kanssa. Ennakollinen
asioista sopiminen on lähtökohtaisesti aina lakisääteiseen suojaan turvautumista järkevämpi suojastrategia,
jos sopiminen on ylipäätään mahdollista.

Sitten toinen näkökulma asiaan: toisen yrityksen palveluksessa työskentelevän muotoilijan on jatkossa
oltava entistä tarkempi sen suhteen, milloin ja millä edellytyksillä tämä voi hyödyntää toisesta yrityksestä
saamiaan tietoja uusissa työtehtävissä. Liikesalaisuuksiin kuuluvat seikat on järkevintä pyrkiä
täsmentämään esimerkiksi salassapitosopimuksessa mahdollisimman tarkasti, jotta pelisäännöt ovat selvät mieluiten jo nykyisen työ- tai toimeksiantosuhteen alusta alkaen. Kohtuuttoman laajoihin
salassapitoehtoihin ei kannata suostua. Jos olet epävarma, kuuluuko jokin tieto edellisen työnantajasi
liikesalaisuuksiin tai onko salassapitoa koskeva ehto kohtuuton, selvitä asiaa huolellisesti ennen toimimista.

Kysyttävää liikesalaisuuksista tai salassapitosopimuksista? Ornamon lakimies palvelee jäseniä puhelimitse
heinäkuussa torstaisin, elokuusta alkaen taas ma, to klo 9-17.