City Drivers – luovan osaamisen ostamisesta ja myynnistä helppoa

City Drivers -hankkeen tavoitteena on tehdä luovan osaamisen ostamisesta ja myynnistä helppoa. Luovan alan tekijät eivät aina työllisty koulutustaan vastaaviin työtehtäviin. Työmahdollisuuksia on etsittävä ja löydettävä myös oman alan ulkopuolelta. City Drivers -hankkeen puitteissa toteutetut koulutukset antoivat työkaluja uusien työllistymismahdollisuuksien tunnistamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen yhdessä tilaaja-osapuolien ja asiantuntijoiden kanssa.

Osana hanketta julkaistiin parempiin luovan alan hankintoihin perehdyttävä opas, Helpompi, luovempi hankinta.

Tutustu oppaaseen latauslinkistä!

Jotta luovan osaamisen myynti ja ostaminen olisi aidosti helppoa, tulisi luovan alan toimijoiden tuotteistaa oma osaamisensa helposti ymmärrettäviksi palveluiksi, joissa yhdistyvät useat erilaiset luovan alan ydinosaamiset. Palveluiden tuotteistaminen ja niiden tunnetuksi tekeminen edellyttää liiketoiminta- ja markkinointiosaamista. Työvoimavaltaisella ja hajanaisella alalla muutoksen ajureiksi nousevat luovat yksilöt, joiden erityisosaaminen on nykyistä laajemmin saatava liiketoiminnan kehityksen käyttöön. Kun luovalla osaamisella vastataan asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin, voidaan entistä paremmin ja nopeammin edesauttaa innovaatioiden kaupallistamista. Kuitenkin tällä hetkellä muiden toimialojen yritykset hyödyntävät luovien alojen osaamista vain rajallisesti.

Luovan alan toimintakenttä on hajanainen ja koostuu useista pienistä yrityksistä tai yksittäisistä toimijoista, joita suuremmat yritykset pitävät riskialttiina kumppaneina. Tilanne pienempien asiakasyritysten kohdalla ei ole sen helpompi, sillä heillä ei puolestaan ole taloudellisia resursseja hankkia luovaa osaamista, vaikka sille olisikin selkeä tarve.

Näihin haasteisiin etsi ratkaisuja vuosina 2017–2019 toteutettu City Drives -hanke. Hankkeessa toteutettiin maksutonta koulutusta sekä yhteiskehittämisen työpajoja ja seminaareja, joissa luovat osaajat yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittivät palvelumuotoilun avulla uusia liiketoimintaratkaisuja. Koulutukset toteutettiin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Kymenlaaksossa syksyn 2017 ja kevään 2019 välisenä aikana.

Ornamo toimi hankkeessa valtakunnallisena luovien hankintojen kouluttajana sekä tarjoajien että ostajien osalta. Ornamo julkaisee hankintaoivalluksista oppaan elokuussa 2019. Laurea ammattikorkeakoulu toimi projektin koordinaattorina sekä vastaisi palvelumuotoilu-koulutuskokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä alueellisten toimeksiantojen toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla. Tampereen (TAMKI) ja Kaakkois-Suomen (XAMK) ammattikorkeakoulut vastasivat alueellisten pilottien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä koulutuksen ja seminaarien järjestämisestä Pirkanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Hankkeen mahdollistaa Euroopan sosiaalirahaston tuki.