Rakennetun omaisuuden tila – ROTI 2017

Penttilänranta, Joensuu as oy Taapelit, valokaiteet. Design: Pekka Paikkari.

Mistä hankkeessa on kyse?

ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, joka perustuu laajaan faktapohjaan ja asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. ROTI tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä niin asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin kansalaisillekin.

Hanketta koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja se toteutetaan vuonna 2017 kuudetta kertaa. Varsinaisen arviointityön tekee lähes 100 asiantuntijan joukko, joka arvioi kuudessa eri paneelissa rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä esittää valtiolle, kunnille ja toimialalle kehitysehdotuksia.

ROTI paneelit käsittelevät rakennuksia, liikenneverkostoja ja yhdyskuntateknisiä järjestelmiä. Lisäksi tarkastellaan omina erillisinä kokonaisuuksina alan koulutusta, kehitystyötä ja innovaatioita sekä rakennetun ympäristön digitaalisia ratkaisuja.

Rakennetun ympäristön merkitys

– 99 % ihmisten ajankäytöstä
– 80 % Suomen kansanvarallisuudesta
– 70 % kiinteistä investoinneista
– 38 % kasvihuonepäästöistä
– 42 % energian loppukäytöstä
– 20 % bruttokansantuotteesta
– 13 % työllisyydestä

Lähde: ROTI 2017

Lisää aiheesta: http://roti.fi/

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Mitä hankkeessa on tehty?

Rakennetun ympäristön laatu määräytyy pitkälti sen perusteella, kuinka hyvin se vastaa käyttäjien tarpeisiin. Luova suunnittelu tarjoaa keinoja vastata kiinteistö- ja rakennusalalla vaikuttaviin voimakkaisiin muutosilmiöihin: niukkenevat resurssit, kiristyvä talous, kestävän rakentamisen vaatimukset ja väestön ikääntyminen.

ROTI 2017 -asiantuntijapaneelissa käsiteltiin laajasti arkkitehtuurin, suunnittelun, muotoilun taiteen vaikutuksia rakennetun ympäristön viihtyisyyteen, esteettömyyteen, käytettävyyteen, elinkaarikestävyyteen, joustavuuteen ja estetiikkaan sekä rakennetun ympäristön taloudelliseen arvoon.

ROTI 2017 -raportti julkistettiin tiistaina 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä.

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017 – lataa raportti tästä

Saavutetut tulokset

Asuinympäristön laatu on nousemassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi kilpailussa asuinalueiden suosiosta ja yritysten sijainnista. Ornamo on työskennellyt pitkäjänteisesti nostaakseen taiteen arvon osana rakennettua ympäristöä mukaan alan keskusteluun. Olemme olleet yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa vaikuttamassa vuoden 2017 ROTIn sisältöön, johon nousi ensimmäistä kertaa omaksi paneelikseen arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide rakennetussa ympäristössä.

Vaatimukset ja toimenpidesuositukset / ROTI 2017, arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide

Rakentamisen prosessia muutettava

– Asettamalla prosessin päämääräksi kestävä rakennettu ympäristö.
– Nostamalla käyttäjä keskiöön.
– Lisäämällä monialaista yhteistyötä eri osapuolten kesken.
– Palkitsemalla rohkeudesta ja innovatiivisuudesta.
– Hyödyntämällä uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja.
– Tehostamalla suunnittelijoiden tiimityötä ja kompetenssia luovasta suunnittelusta.
– Uudistamalla luovien alojen suunnittelijoiden koulutussisältöjä.

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua sekä rakentamisen ohjausta ketteröitettävä
– Kehittämällä maankäytön suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä muun muassa eriyttämällä maankäyttö- ja rakennuslain eri osiot toisistaan.
– Siirtymällä mahdollistavaan kaavoitukseen ja täsmentämällä eri kaavatasojen rooleja ja sisältöjä.
– Ottamalla tietomallit käyttöön maankäytön suunnittelussa.
– Kokoamalla kaupunkisuunnittelun vastuualueelle arkkitehtuuri-, muotoilu- ja taidepalveluiden  hankintaan tarvittava kokonaisnäkemys ja osaaminen.

Luovan suunnittelun roolia rakennushankkeissa vahvistettava
– 
Nostamalla asiakkaiden ja rakennusten käyttäjien ymmärrystä luovien alojen tuottamista hyödyistä   rakennushankkeille.
– 
Ottamalla luova suunnittelu kiinteäksi osaksi hankeprosessia poistamalla tehtävien ja toimijoiden välistä siiloutumista.
– 
Korostamalla luovan suunnittelun merkitystä ratkaistaessa muutosilmiöiden tuomia uusia haasteita.
– 
Lisäämällä tilaajien, urakoitsijoiden sekä kiinteistöjen käytöstä, kunnossapidosta ja korjaamisesta vastaavien tahojen tietoisuutta luovan suunnittelun hankkimisesta.
– 
Painottamalla hankinnoissa laatua.
– 
Hyödyntämällä hankintalain sisältämiä mahdollisuuksia innovatiivisiin hankintoihin,  neuvottelumenettelyihin ja suunnittelukilpailuihin.
– 
Edellyttämällä taiteen käyttöä kaikissa julkisissa rakennushankkeissa käsittäen laajasti eri taiteen   muotoja visuaalisesta taiteesta kulttuuripalveluihin.

Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide -paneeli

Puheenjohtajana toimii professori Markku Hedman Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Panelisteina toimivat
Anna Rikkinen, asiantuntija, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Hille Kaukonen, kaavakehitysjohtaja, Skanska Oy
Erkki Aalto, kehitysjohtaja, RAKLI ry
Antti Pirhonen, kiinteistökehityspäällikkö, Bonava Suomi Oy Marjukka Korhonen, kuvanveistäjä, Riihimäen kaupunki
Päivi Meuronen, sisustusarkkitehti SIO, JKMM Arkkitehdit Oy
Jorma Mukala, puheenjohtaja, Ympäristötaiteen säätiö sr
Tomi Hautakangas, toimitusjohtaja, perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy
Juhana Heikonen, arkkitehti/arkkitehtuurin historian opettaja, Arkkitehtitoimisto Juhana Heikonen/Aalto-yliopisto
Outi Turpeinen, taidekoordinaattori, Aalto-yliopisto
Päivi Hietanen, Workplace manager, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Petteri Nisunen, professori, Aalto-ylipisto
Joni Virkki, RIL-Nuoret

Taide ja suunnittelualan asiantuntijoita on mukana kaikissa ROTI-paneeleissa. Mukana ovat mm.

Pertti Kukkonen, kuvanveistäjä
Anu-Anette Varho, muotoilija, sisustusarkkitehti SIO, Etelä-Savon maakuntaliitto
Mari Siikonen, muotoilujohtaja, WSP
Tuula Lehtinen, kuvataiteilija, toimitusjohtaja, Frei Zimmer
Mikko Rikala, teollinen muotoilija, SITO Oy
Teemu Lehmusruusu ja Pasi Rauhala, kuvataiteilijat