Kyselyiden perusteella muotoilualan syvin kriisi on vasta edessä – suomalainen muotoilu seuraa globaaleja asiakastoimialojen suhdanteita

Tiedote, julkivapaa 20.5.2020

Monilla muotoilualan yrityksillä liikevaihto on jo romahtanut, ja suurella osalla se on pienentynyt yli puolella edelliseen vuoteen verrattuna. Muotoilun asiantuntijajärjestö Ornamon toteuttamien kyselyiden perusteella suomalaisen muotoilualan syvin ahdinko on kuitenkin vasta edessä. Lomautukset ovat jo alkaneet yrityksissä, mutta suurimmat paineet kertyvät syksylle 2020. Tällä hetkellä vakavin tilanne on muotoiluyrityksillä, joiden asiakkaat ovat keskeyttäneet tuotantonsa tai toimintansa. Kuluttajamarkkinoilla toimivissa mikroyrityksissä koronaviruskriisin vaikutukset ovat olleet välittömiä.

Huhti-toukokuussa tehdyn kyselyn mukaan koronaviruskriisi on supistanut merkittävästi suomalaisten muotoiluyritysten liikevaihtoa. Ornamon kyselyyn vastasi 32 muotoilujohtajaa ja muotoiluintensiivisen eli paljon muotoilua käyttävän yrityksen johtajaa, jotka edustavat muotoilu- ja sisustusarkkitehtitoimistoja, kaupan alaa, liikkeenjohdon konsultointia ja mainosalaa. Saimme eniten vastauksia 10–49 henkeä työllistävistä yrityksistä.

Peräti 76 prosentilla vastaajista liikevaihto oli pienentynyt verrattuna edellisen vuoden huhtikuuhun. Neljänneksellä vastaajista liikevaihto oli laskenut yli puolella.

Kriisin seurauksena 35 prosenttia vastaajista oli jo lomauttanut henkilöstöään ja 6 prosenttia kertoi joutuvansa lomauttamaan pian. Kuitenkin suurin osa, 59 prosenttia, ei joko aio lomauttaa tai ei vielä osaa arvioida asiaa.

Henkilöstöä oli jo irtisanonut joka kymmenes vastaajista ja kolme prosenttia kertoo, että irtisanomisia on luvassa. Vastaavasti 31 prosenttia vastaajista ei vielä osannut arvioida irtisanomistarvetta. Yli puolet, 56 prosenttia, ei aio irtisanoa.

”Kysely ja muut keräämämme tiedot antavat melko positiivisen ja tulevaisuusorientoituneen kuvan muotoilualan työnantajayrityksistä. Tulos tukee ymmärrystämme siitä, että muotoilualalla kokonaisuudessaan koronaviruskriisi ei ole vienyt työtä ja liikevaihtoa aivan äkillisesti”, sanoo Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Syvin kriisi iskee kesän jälkeen

Ornamo on kerännyt tietoa muotoilualan tilanteesta koronaviruskriisin keskellä heti valmiuslain voimaan astumisesta lähtien maaliskuussa. Jatkuvaan jäsenkyselyyn on vastannut 47 muotoilijaa, joista 87 prosenttia kertoo olevansa huolestunut omasta tai yrityksensä toimeentulosta. Jäsenkyselyn perusteella kriisi on vaikuttanut ensimmäisenä mikroyrittäjiin ja opetustyötä tekeviin muotoilijoihin. ”Myynti tippui heti 50-80%. Verkkokauppa kasvoi muttei korvaa menetettyä kivijalan myyntiä. Shokkireaktio”, kuvailee tilannetta kyselyyn vastannut muotoiluyrittäjä. Samoin tapahtumista toimeentulonsa saavilla yrittäjillä vaikutukset olivat välittömät: ”Tuloni lähteet ovat 100% turistit ja ulkomaiset messut. Molempien ryhmien toiminta seisoo nyt. Jos koronavirus rajoitteet eivät poistu kesään mennessä, yritystoimintani loppuu.”

Jäsenkysely tukee yrityksille suunnatun kyselyn näkemystä siitä, että muotoilualan tilanne on edelleen odottava. Ornamon vuotuisten suhdannekatsausten perusteella muotoiluala on herkkä suhdannevaihteluille, mutta erityisesti rakentamiseen kytkeytyvässä sisustusarkkitehtuurissa vaikutukset ovat jälkisuhdanteisia niin, että globaalin kriisin vaikutukset ovat edessä vasta syksyllä tai sen jälkeen. Vastaavasti osa muotoilun palveluyrityksistä on onnistunut kasvattamaan liiketoimintaansa poikkeustilanteesta johtuvan digitaalisten palveluiden ja tuotteiden kysynnän kasvusta. Viimeksi syksyllä 2019 toteutetun Ornamon suhdannekatsauksen mukaan koko muotoilualan liikevaihdon arvioitiin vielä jatkavan noususuunnassa ja yritysten kannattavuuden paranevan vuosina 2019-2020.

Koronakriisi on nostanut keskusteluun globaalin tuotantojärjestelmän haavoittuvuuden vaikutukset. Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinäsen mukaan kriisistä selviytyvät yritykset ovat niitä, joilla on pitkät yhteistyösopimukset tai jotka tarjoavat muotoilupalveluita monille eri asiakastoimialoille. Voittajia ovat myös yritykset, jotka ovat hyödyntäneet digitaalisten palveluiden kasvanutta kysyntää. Heinänen muistuttaa samalla, että moni muotoiluyritys pärjää tällä hetkellä kohtuullisesti, ja näkee tulevaisuudessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Heinänen arvioi, että globaaleja tuotantoketjuja tullaan arvioimaan uudella tavalla. Koronan jälkeinen aika tulee muuttamaan myös valmistavaa muotoiluteollisuutta.

”Voi olla, että tulemme näkemään tuotannon paluuta myös Eurooppaan. Nähtävissä on myös kuluttajien arvojen muutos, jossa painottuvat kestävämmät valinnat”, Heinänen arvioi.

”Kriisi jättää jälkensä kaikille aloille. Muotoilun ja luovan suunnittelun vahvuus kannattaa tässä tilanteessa kääntää voitoksi ja hyödyntää asiakastoimialoilla liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden uudistamiseen. Digiloikan mahdollisuudet konkretisoituvat”, Heinänen sanoo.

Fakta: Mistä muotoilun toimiala koostuu?

Muotoilu on IPR-intensiivinen eli aineettomalle arvolle rakentuva ala, jonka yritysten liikevaihto oli tuoreimpien tietojen mukaan vuonna 2017 jo 11,4 miljardia euroa. Sen tuottama arvo palvelee laajaa asiakasalojen kokonaisuutta sosiaali- ja terveysalasta raskaaseen teollisuuteen ja alustatalouteen. Viime vuosina liikevaihdon kovaa kasvua on näkynyt digitaalisen muotoilun piirissä sekä muotoilun palvelua tarjoavissa yrityksissä. Sen sijaan liikevaihdon laskua on näkynyt perinteisemmässä muotoilun osassa. Viime vuosina valmistava muotoiluintensiivinen teollisuudenala on siirtänyt tuotantoaan halvemman tuotantokustannusten maihin. Toimialatiedot perustuvat Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin. Ornamon tutkimukset: https://www.ornamo.fi/tutkimukset/