Ympäristövastuullisuus ei ole merkittävässä roolissa yritysten toiminnassa, arvioivat palkansaajat Muotoilijan työ 2023 -kyselyssä

Ympäristövastuun nimeen julistavat monet, mutta se ei näytä olevan yritysvastuun tärkeimpien asioiden listalla yrityksissä, selviää muotoilualan työmarkkinakyselystä 2023. Kyselyssä palkansaajina työskentelevät muotoilijat arvioivat työnantajayritystensä toimia yritysvastuun saralla. Kyselyyn vastasi 306 muotoilijaa eri toimialoilta. Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen muistuttaa, että Suomessa on kansainvälisesti tunnettua huippuosaamista kestävän suunnittelun osaamisessa, jota yritysten kannattaa hyödyntää.

Vastuullisuutta tiedusteltiin ensimmäistä kertaa muotoilualan palkansaajilta, joiden työnantajat ovat pääasiassa teollisuuden, palveluiden, rakentamisen toimialojen ja opetusalan keskisuuria ja suuria yrityksiä. Saadut tulokset osoittavat, että alan yritykset painottavat yhteiskunnallisessa vastuullisuudessa tietosuojaa, jota piti tärkeänä 84 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi tärkeimpinä asioina työnantajien toiminnassa pidettiin ihmisoikeuksien kunnioittamista ja yhdenvertaisuutta työyhteisössä.

Ekologisuudella on suhteellisesti pienempi merkitys. Varsinaisesti vain 47 prosenttia palkansaajista totesi, että ekologisuudella on suuri merkitys työnantajan toiminnassa kilpailutekijänä. 

Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen muistuttaa muotoilijoiden roolista kestävien ratkaisujen ammattilaisina aina suunnittelutehtävistä tuotekehitykseen, strategiseen suunnitteluun ja oppimiseen. Hänen mielestään yrityksillä ei ole varaa unohtaa ekologisuuden merkitystä tilanteessa, jossa kestävä tuotepolitiikka ja materiaalit ovat kiertotalouden keskeistä ydintä EU:n sisämarkkinoilla. Lainsäädännön muuttuessa myös yritysten pitäisi Heinäsen mukaan herätä viimeistään nyt.  

– Muotoiluajattelun hyödyntäminen kestävyyskysymyksissä voi nousta myös kilpailueduksi, kun kestävien tuotteiden ja materiaalien politiikka sekä ohjaa että ohjautuu kestävän suunnittelun ymmärryksestä, edistää uusia kilpailukykyisiä innovaatioita ja ekologista kestävyyttä, sanoo Heinänen. 

Kyselyssä ekologisuus, kuten kestävän kulutuksen ja kiertotalouden edistäminen sekä ilmastomuutoksen hillitseminen saivat vähemmän painoarvoa. Niitäkin piti työnantajansa toiminnassa erittäin tai melko tärkeänä vähintään 50 prosenttia palkansaajista. Kaikkein vähiten huomiota on saanut luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.  
 
Vastanneista palkansaajista 47 prosenttia vastasi, että ympäristövastuullisuudella on erittäin suuri tai suuri merkitys kilpailutekijänä työnantajan tuotteissa, palveluissa ja markkinoinnissa. Vastaajista 49 prosenttia ilmoitti, että työpaikalla on käytössä ohjeistus tai on asetettu tavoitteet vastuullisuustyöskentelylle. Jopa kolmanneksessa työpaikkoja näitä ei ollut ja 21 prosenttia ei osannut vastata asiaan.   


Muotoilijoiden työmarkkinat edelleen vilkkaat, vaikka luottamus tulevaan heikentynyt 

Työmarkkinakyselystä selvisi myös, että palkansaajien luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt hieman edeltävästä vuodesta. 

Muotoilijoina työskentelevien palkansaajien työelämä on yhteiskunnallisista kriiseistä huolimatta pysynyt verrattain vakaana, vaikka alkuvuodesta näkymät olivatkin hieman heikentyneet.  

Luottamuksen hienoisesta heikentymisestä huolimatta yhä 81 prosenttia alan palkansaajista piti työpaikkansa säilymistä varmana alkuvuonna 2023. Myönteistä on myös se, että työntekijöitä palkanneita työnantajia on kyselyn mukaan kolme kertaa enemmän kuin työntekijöitä vähentäneitä työnantajia. 

Varsinaisista taloudellisista sopeuttamistoimista irtisanomisia on toteutettu 14 prosentissa ja lomautuksia 11 prosentissa työpaikkoja. Sen lisäksi joka kymmenessä työpaikassa on ollut yt-neuvotteluja. Työtehtävien uudelleenjärjestelyihin on tehty yhdeksässä prosentissa työpaikkoja. Muutamilla työpaikoilla on turvauduttu vuosilomien ja vapaiden pitämiseen ennakkoon. 

Muotoilijoiden palkoissa maltillista kasvua  

Ornamon kyselyyn vastanneiden muotoilualan ammattilaisten kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 930 euroa ja mediaani 3 800 euroa kuukaudessa alkuvuonna 2023.  

Vuositasolla palkkojen korotukset ovat tavallisesti pieniä ja ne ovat syntyneet lähinnä yleiskorotusten kautta. Vuosina 2022-23 palkkojen nousu on perustunut aiempia vuosia selvemmin pelkästään yleiskorotuksiin. 

Muotoilijat työskentelevät eri toimialoilla laaja-alaisissa suunnittelutehtävissä  

Kysely tehtiin alkuvuodesta 2023 ja siihen vastasi 306 muotoilijaa. Palkansaajista lähes 80 prosenttia työskentelee yksityisissä yrityksissä tai yleishyödyllisissä yhteisöissä eri toimialoilla. Kokonaisuudessaan suurimpia yksityisen toiminnan työllistäjiä olivat vuoden 2023 kyselyjen mukaan sisustusarkkitehtitoimistot sekä insinööri- ja arkkitehtitoimistot. Niiden jälkeen tulevat erikoistuneet muotoilutoimistot, kiinteistö- ja rakennusala, teknologiateollisuus sekä ohjelmistoala.  

Kyselyyn vastanneet olivat sisustusarkkitehtejä, muotoilijoita, teollisia muotoilijoita, palvelumuotoilijoita, käyttöliittymäsuunnittelijoita, opettajia, sekä vaatetus- ja tekstiilisuunnittelijoita. Palkansaajista vajaa 40 prosenttia toimi konsultointi- ja suunnittelutehtävissä, runsas viidennes tuotekehityksen parissa ja reilu kymmenesosa koulutus- ja opetustehtävissä. Loput työskentelivät mm. johtotehtävissä, strategisessa suunnittelussa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. 

Ornamon tutkimuksen toteutti tutkija Pekka Lith.  

Ornamo_Muotoilijantyö_2023

14.06.2023
392 kt