ROTI 2017-raportti julki: Iso osa luovien alojen potentiaalista edelleen hyödyntämättä rakentamisessa

Rakentamisen prosessia on muutettava nostamalla käyttäjä keskiöön, vaaditaan tänään julkaistussa laajassa asiantuntijaraportissa Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017.  Suunnittelun, arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen avulla voidaan parantaa rakennetun ympäristön laatua ja palvelukykyä sekä ratkaista muutosilmiöiden tuomia haasteita

ROTI on joka toinen vuosi tehtävä asiantuntija-arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Se tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja kansalaisille. ROTI 2017 kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten luovien alojen osaamista on hyödynnetty rakennetussa ympäristössä. Työskentelyssä on nostettu ensimmäistä kertaa arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide omaksi asiantuntijapaneelikseen rakennetun ympäristön kokonaistilaa arvioitaessa.

Luovien alojen potentiaalia rakentamisessa ja yhdyskuntien kehittämisessä on runsaasti hyödyntämättä, eikä toimialalla ole selvää tahtotilaa tilanteen kohentamiseksi, raportissa todetaan.  Alan rohkea uudistaminen kohti kestävää rakennettua ympäristöä tulee aloittaa viipymättä, työskentelyyn osallistuneet asiantuntijat vaativat.

Ratkaisuja muutosilmiöihin

Kiinteistö- ja rakennusalaan vaikuttavat tällä hetkellä keskeisesti useat voimakkaat muutosilmiöt, joiden ratkaisemiseen ja hyödyntämiseen luova suunnittelu tarjoaa keinoja. Niukkenevat resurssit ja kiristynyt talous luovat tarvetta esimerkiksi tilojen käytön monipuolistamiseen niin julkisissa kuin yksityissäkin organisaatioissa. Muotoilupalveluiden avulla voidaan tehostaa tilojen käyttöastetta sekä luoda uudenlaisia tila- ja palvelukonsepteja.

Muotoilun menetelmien avulla käyttäjien tarpeet saadaan osaksi suunnittelutyötä. Tämä on keskeistä, sillä rakennetun ympäristön laatu määräytyy pitkälti sen perusteella, kuinka hyvin se vastaa käyttäjien tarpeisiin.

– Luovan suunnittelun asiatuntijoille syntyy tulevaisuudessa monenlaista kysyntää: heitä tarvitaan niin uudenlaisten sote-palvelurakennusten kuin oppimisympäristöjenkin rakentamisessa. Myös korjausrakentamiseen mahtuu osaamista, sillä korjausvelkaa riittää vuosikymmeniksi”, toteaa taideasiantuntija Anna Rikkinen Teollisuustaiteen Liitto Ornamosta.

–  Samalla tietoisuus taiteen hyödyistä osana rakennushankkeita näyttää ilahduttavasti kasvaneen prosenttiperiaatteen soveltaminen myötä.

Prosentti taiteelle -hankkeen selvitysten mukaan taide lisää asuntojen ostohalukkuutta ja alueen arvostusta. Ornamo edistää taiteen prosenttiperiaatetta yhdessä Suomen Taiteilijaseuran, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n, Ympäristötaiteen säätiön ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

Suunnittelijoilta vaaditaan toimeliaisuutta mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, Rikkinen muistuttaa.

”Tarvitaan monialaisia tiimejä, jotka lähtevät rakentamaan palveluita ja markkinoimaan niitä rakennusalan toimijoille.”

Kunnat keskiöön

ROTI-Raportin mukaan rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto Suomessa on noin 1,6 miljardia euroa ja kotimaisten hankkeiden osuus on noin 1,3 miljardia euroa. Taiteen osuus tästä on vähäinen, vaikkakin kasvussa.

ROTI-2017 -raportin mukaan rakennuskannan korjausvelan määrä on Suomessa arviolta 30–50 miljardia euroa. Lisäksi rakennettuun ympäristöön on syntymässä nopeasti muutosvelkaa, jolla tarkoitetaan investointeja, joilla rakenteet ja järjestelmät saadaan uudistettua nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi.

Kuntien rooli rakennetun omaisuuden hallinnassa nostetaan ROTI-raportissa näkyvästi esille. Kunnat ovat merkittäviä rakennetun omaisuuden päättäjiä, omistajia, suunnittelijoita, hankkijoita, ylläpitäjiä ja käyttäjiä. Valmisteilla oleva maakuntauudistus mahdollistaa kuntien voimavarojen kohdistamisen rakennettuun ympäristöön aiempaa paremmin.

Mikä ROTI?

ROTI 2017 -raportti julkistettiin tiistaina 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä. ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, joka perustuu laajaan faktapohjaan ja asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. Varsinaisen arviointityön tekee lähes 100 asiantuntijan joukko, joka arvioi kuudessa eri paneelissa rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä esittää valtiolle, kunnille ja toimialalle kehitysehdotuksia.

Vuonna 2017 taide, muotoilu, suunnittelu ja arkkitehtuuri ovat ensimmäistä kertaa omana asiantuntijapaneelinaan ROTI-järjestelmässä. Hanketta koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja se toteutetaan vuonna 2017 kuudetta kertaa.