Tiedote: Muotoilijat suhtautuvat luottavaisesti työelämään – muotoilijoiden osaamista hyödynnetään monilla toimialoilla 

Muotoilijat ovat varsin tyytyväisiä työelämäänsä, ja tekevät työtään innolla. Tämän päivän muotoilija työskentelee perinteisten suunnittelutehtävien lisäksi mm. konsultoinnin, tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa isoilla työnantajilla, ja kokee työtehtävänsä vastaavan koulutustaustaansa. Muotoilijan työ 2022 kertoo lisäksi, että koronapandemian pahimmat varjot ovat ohi. Vaikka työelämä mullistui myös muotoilualalla, ei pandemia-aika horjuttanut muotoilijoiden uskoa tulevaisuuteen. 

Kysely tehtiin vuodenvaihteessa 2021–2022, ja sen laati tutkija Pekka Lith. Kyselyyn vastasi yhteensä 480 muotoilijaa. Palkansaaja-asemassa oli 44 prosenttia, yrittäjiä 25 prosenttia ja opiskelijoita 16 prosenttia vastanneita.  

– Kyselymme kertoo hyvin muotoilijoiden laaja-alaisesta osaamisesta suunnittelun ammattilaisina. Muotoilu on integroitunut osaksi eri toimialoja ja muotoilijat työskentelevät monenlaisissa suunnittelu- ja konsultointitehtävissä, sanoo Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.  

Kyselyyn vastanneista palkansaajista 76 prosenttia työskenteli suuryrityksissä monilla eri toimialoilla: teknologiateollisuudessa, ohjelmistoalalla ja rakentamisen alalla sekä kalustealalla ja insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa. Kunnissa ja valtio-organisaatioissa työskenteli 20 prosenttia palkansaaja-vastaajista. Muotoilupalvelua tarjoavat yritykset ovat kooltaan pieniä, ja niiden työllistävä vaikutus on pienempi.    

Pandemia ei horjuttanut muotoilijoiden työelämää 

Koronapandemia on koetellut erityisesti muotoilualan yrittäjiä, mutta rivisuunnittelijoiden näkökulmasta kolhuja on tullut vähemmän. Kyselystä käy myös ilmi, että alkuvuodesta palkansaajista enää 14 prosenttia pelkää lomautuksia tai irtisanomisia.   

Työmarkkinakyselyyn vastanneista muotoilualan palkansaajista jopa 86 prosenttia pitää työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. Optimismi oli kohonnut viime vuodesta, vaikka se oli vahvaa myös vuosina 2020–21 epidemiakriisistä huolimatta.  

Muotoilualan työmarkkinat ovat suhdanteiden parantuessa vilkastuneet. Kyselyn mukaan työntekijöitä palkanneita työpaikkoja on enemmän kuin työntekijöitä vähentäneitä työpaikkoja.  Samaan aikaan halukkuus työpaikan vaihtoon on kasvanut.  Kyselyyn vastanneista palkansaajista 15 prosenttia sanoi harkinneensa vakavasti työpaikan vaihtoa seuraavan kahden vuoden aikana. Lisäksi 35 prosenttia ilmoitti, että työpaikan vaihto on mahdollista.  

– Tulokset muotoilijoiden työelämästä heijastelevat hyvin muotoilun vankkaa asemaa eri asiakastoimialoilla tänä päivänä. Suuret työnantajat eri toimialoilla ovat muotoilun hyödyntäjiä ja työllistäjiä, jotka ovat olleet koronapandemian aikaan turvatummassa asemassa kuin pienyritykset muotoilualalla, Heinänen sanoo. 

Kyselyjen mukaan muotoilualan palkansaajien työtyytyväisyys on pysynyt epidemiakriisistä huolimatta hyvällä tasolla. Muotoilijoiden työyhteisöissä valitsee pääosin hyvä ja kannustava työskentely ilmapiiri ja 85 prosenttia palkansaajista ilmoitti pärjäävänsä töissä hyvin. Kehittämistarpeet koskevat esimiesten tavoitettavuutta, töiden epätasaista jakautumista ja työntekijöiden osaamisen kehittämistä työpaikoilla. 

Muotoilijoiden ansiotaso pysynyt ennallaan  

Ornamon kyselyyn vastanneiden muotoilualan ammattilaisten kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 770 euroa ja mediaani 3 650 euroa kuukaudessa joulukuussa 2021. Edellisestä vuodesta keskipalkat nousivat noin 150-200 eurolla. Käytännössä palkat kohosivat vajaalla kolmanneksella ja alenivat kolmella prosentilla vain palkansaajista. Muilla palkat pysyivät suurin piirtein ennallaan. 

Myös työtyytyväisyys on pysynyt vuonna 2022 melkein edellisen vuoden tasolla. Noin 75 prosenttia vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Tyytymättömiä oli 22 prosenttia. 

Kyselyyn vastasi sisustusarkkitehteja, muotoilijoita, teollisia muotoilijoita, digitaalisia suunnittelijoita ja taiteellista työtä tekeviä muotoilijoita. Liki 50 prosenttia vastanneista oli alle 40 -vuotiaita. Muotoilualan ammattilaiset ovat iältään hieman nuorempia kuin Suomen työvoima keskimäärin. 

Luova työ vie mennessään – sivutoimet tavallisia

Kyselystä ilmeni myös, että muotoilualalla palkansaajien sivutoimet ovat muotoilualalla tavallisia, sillä 31 prosenttia päätoimisista palkansaajista työskenteli toissijaisesti toisen työnantajan palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina. Pääosa sivutöistä löytyvät samalla alalta, jossa henkilö työskentelee nykyisin palkansaajana. 
 
Kyselyyn vastanneiden mukaan sivutöihin motivoi vapaus toteuttaa ammatillisia intohimoja, luovuutta ja hyödyntää ammattitaitoaan laajemmin kuin päätyössä on mahdollista. Sivutöinä voidaan toteuttaa projekteja, joita nykyisessä palkkatyössä ei pääse kokeilemaan. Ne saattavat myös tukea päätyötä. Lähes yhtä tärkeänä pidetään sitä, että sivutyöt tukevat ammattitaidon ja osaamisen ylläpitoa. Lisäksi noin 48 prosentille vastaajista sivutyöt ovat keino kokeilla itsenäistä yrittäjyyttä ja testata omaa liikeideaa, joskin vain runsaalle neljännekselle vastaajista sivutoiminen yrittäjyys on suunnitelmallinen välivaihe matkalla päätoimiyrittäjäksi. 

Lue lisää:
www.ornamo.fi/palvelut-konsultointi/muotoilijantyo

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Ornamon viestintäpäällikkö Elina Perttula
puh 043 211 0755, elina.perttula@ornamo.fi