Huolella tehty yhteistyösopimus on rahanarvoinen työkalu

Yhteistyösopimusta selittävä kuvituskuva

Muotoilijan ammattikuva monipuolistuu ja muuttuu. Yhä useampi muotoilija järjestää työnsä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ornamon julkaisema Muotoilijan yhteistyösopimusopas kokoaa yksiin kansiin tyypillisimmät sopimusehdot ja yhteistyön muodot.

Yhteistyösopimus on tärkeä työkalu etenkin tilanteissa, joissa yhteistyö syntyy tietyn tuotteen tai projektin ympärille, ja yhteinen yritys tuntuu liian raskaalta menettelyltä yhteistyön järjestämiseksi. Yhteistyösopimus on monipuolinen työkalu, sillä muotoilija voi laatia yhteistyösopimuksen niin asiakkaansa, toimittajansa kuin yhteistyökumppaninsa kanssa. Varsinainen yhteistyösopimus koostuu sopimusehdoista.

Sopimusehdot ja niiden sisältö vaihtelevat, mutta hyvästä sopimuksesta ilmenee aina:

• kuka tekee
• mitä tekee
• milloin tekee
• miten tekee
• millaista vastinetta vastaan
• kenen vastuulla tekeminen on.

Sopimuksen tehtävänä on siis hahmottaa osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksen laadinnan voikin aloittaa esimerkiksi luomalla taulukon, johon kirjataan kunkin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti. Sopimukset ovat myös osa osapuolten välistä kommunikointia. Viimeistään sopimusta laadittaessa täytyy käydä läpi se, mistä yhteistyössä on olennaisimmilta osin kyse, ja millaisia odotuksia osapuolilla on yhteistyötä kohtaan.

Odotukset tulee osata muotoilla sopimuksen muotoon. Tämä tarkoittaa odotusten muotoilemista oikeuksien ja velvollisuuksien muotoon.

Kuvaa yhteistyöprosessi vaihe vaiheelta

Yhteistyöprosessia ei usein määritellä sopimukseen tarpeeksi tarkasti tai välttämättä ollenkaan. Se on kuitenkin erittäin tärkeä kuvata. Sopimuksentekovaiheessa tulisi viimeistään sopia siitä, miten yhteistyö käytännössä toteutetaan. Näin ollen yhteistyöprosessin kuvaaminen pakottaa osapuolet käymään läpi yhteistyön eri vaiheet. Samalla osapuolten tavoitteet ja tarkoitus täsmentyvät. Osapuolet saattavat tässä vaiheessa myös havaita mahdollisia riskejä tai mahdollisuuksia, joita ei ole ennen havaittu, ja jotka olisi tavalla tai toisella järkevä huomioida sopimuksessa.

Pidä omistusoikeudet ja taloudelliset edut erillään

Yhteistyösopimuksella pyritään myös selventämään sitä, millaisia oikeuksia sopimuksen osapuolilla on. Yksinkertaisimmillaan sopimuksen toinen osapuoli saa palkkion ja toinen työn suorituksen. Tiiviissä yhteistyötilanteissa osapuolten oikeudet ja taloudelliset edut voivat olla niin toisiinsa kietoutuneita, että taloudellisen edun jakautuminen vaatii tarkempaa määrittelyä. Tällöin yhteistyösopimuksella voidaan selventää, mitä kustannuksia saadulla tuotolla katetaan ja millaisin perustein jäljelle jäävä osuus jaetaan osapuolten kesken.

Lataa Ornamon yhteistyösopimusopas täältä.
Sopimustekstin laadinnassa jäsenet voivat myös konsultoida Ornamon lakimiestä Jussi Ilvosta maanantaisin ja torstaisin, p. 043 2112 723.

Teksti: Iiris Adenius
Kuvat: Kuvitellen Oy