Ylityöt nakertavat muotoilualaa

freelancer

Suuri osa muotoilualan työntekijöistä kokee tekevänsä osaamistaan vastaavaa työtä. Alan ongelmana on kuitenkin huono työn organisointi: kiire ja keskeytykset  johtavat palkansaajat herkästi ylitöihin ja tinkimään laadusta. Tiedot selviävät Teollisuustaiteen Liiton Ornamon tuoreesta työmarkkintutkimuksesta

Ornamon työmarkkinakyselyn mukaan 70-75 prosenttia muotoilualan palkansaajista on sitä mieltä, että he voivat hyödyntää hyvin osaamistaan nykyisissä työtehtävissä, ja että heillä on mahdollisuus omien ideoidensa esilletuomiseen ja toteuttamiseen. Yhä noin 70 prosenttia  tunnistaa yhteisöllisyyttä työpaikallaan.

Tyytyväisyys kuitenkin vähenee,  kun puhutaan ammatillisten valmiuksien kehittämisestä työpaikoilla. Alle 40 prosenttia kokee, että heillä on hyvät mahdollisuudet päästä oman talon ulkopuoliseen koulutukseen. Uralla etenemismahdollisuuksia pitää hyvinä enää vajaat 30 prosenttia.

Huono työn organisointi aiheuttaa paineita

Kielteisimmät näkemykset liittyvät kiireeseen, työn huonoon organisointiin ja johtamiseen työpaikoilla. Kyselyyn osallistuneista yli 70 prosenttia koki työssään kiireestä johtuvaa painetta. Osasyynä kiireeseen on työtä  usein häiritsevät ja keskeyttävät tekijät, mitä jopa 60 prosenttia pitää ongelmana.

Joka toinen palkansaaja kertoi, että heille esitetään työpaikoilla vaikeasti yhteen sovitettavia vaatimuksia tai etteivät saa kaikkea työtehtävien suorittamiseen tarvittavaa informaatiota. Sama asia näkyi kyselyssä myös siten, että vain joka toinen pystyi vaikuttamaan kunnolla työnsä suunnitteluun.Työntekijöiden heikot vaikutusmahdollisuudet oman työnsä sisältöön, esimiesten antama puutteellinen informaatio ja työtä häiritsevät keskeytykset saattavat olla osasyynä siihen, että normaali työaika ei ole riittävä työtehtävien suorittamiseen. Tämän vuoksi tingitään työn laadusta tai tehdään ylitöitä.

Ylityöt kielivät yrityksenheikosta tuottavuudesta

Ornamon työmarkkinakyselyyn osallistuneista palkansaajista lähes joka toinen olikin tehnyt ylitöitä kahden kyselyä edeltäneen kuukauden aikana rahallista korvausta tai vapaa-aikaa vastaan. Korvauksetta ylitöitä oli tehnyt samanaikaisesti tai sen lisäksi 30 prosenttia kyselyihin vastanneista.

Työaikakirjanpidon ulkopuoliset ylityötunnit ja suuri ylitöiden määrä ylipäätään kertovat huonosta työn tuottavuudesta suomalaisilla työpaikoilla. Kilpailukykyä heikentää edelleen se, että miltei 50 prosenttia kyselyihin vastanneista kertoi joutuvansa tinkimään työn laadusta melko usein.

Huolestuttavinta tuloksissa on,että lähes joka toinen vastanneista työskenteli keskisuurissa ja suurissayrityksissä, joissa ongelmat voivat koskea kaikkia ammattiryhmiä. Tämän kokoiset yritykset työllistävät Suomessa yli 50 prosenttia yritysten henkilöstöstä ja niihin kertyy noin 40 prosenttia liikevaihdosta

Kirjoittaja: Pekka Lith

Työmarkkinatutkimus on luettavissa osoitteessa www.ornamo.fi/tyomarkkinatutkimus