Kannattava yrittäjyys

Koko muotoilualan liikevaihto oli noin 10,7 miljardia vuonna 2016. Muotoilua tarjoavien palveluyritysten, muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden sekä taideteosten luonnin lisäksi luvussa ovat mukana arkkitehtuuri ja maisemanhoito sekä digitaalinen muotoilu. Kaikki muotoilun toimialaan kuuluvat alat työllistivät yhteensä 55 000 henkilöä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritystilastoihin.

Ornamon suhdannekatsauksen mukaan suurin osa  muotoilualan yrityksistä on kasvuhakuisia ja moni suuntaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli vuoden 2018 kyselyyn vastanneista runsas kymmenesosa, mutta mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä oli peräti yli 60 prosenttia. Jälkimmäisten osuus oli tuntuvasti suurempi kuin koko pk-yrityskentässä keskimäärin.

Ornamo vaikuttaa pienten muotoiluyritysten asemaan. Kehitämme mikroyritysten liiketoimintaosaamista ja valmiuksia luoda toiminnastaan kannattavaa liiketoimintaa. Kasvaakseen pienyritykset tarvitsevat monipuolista osaamista yli toimialarajojen.

Kasvuyrittäjyydessä keskeisessä roolissa ovat myös sopimukset ja aineettomien oikeuksien tunnistaminen yrityksen pääomana. Immateriaalioikeuksien (IPR) hallinta avaa yritykselle ovia rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan ja suojaa immateriaalioikeusloukkauksilta ja -kaappauksilta.

Digitalisoituneessa, palveluihin perustuvassa taloudessa aineettomien oikeuksien strategisella hallinnalla on yhä suurempi merkitys. Muotoilupalveluita tarjoavien yritysten pitää tuntea omat oikeutensa ja osata neuvotella sopimuksiin sellaiset tekijänoikeudet, jotka suojaavat omaa toimintaa väärinkäytökseltä ja luovat perustaa kannattavalle yritystoiminnalle. Sopimusehtojen pitää palvella molempien osapuolien tarpeita.

Ornamon tavoitteena on:

  • Edistää alan reiluja pelisääntöjä muotoilun ja taiteen tilaajien sekä palveluntarjoajan välille
  • Vauhdittaa pienten muotoilutoimijoiden pääsyä kuntien tarjouskilpailuihin
  • Luoda muotoilijoille ja taiteilijoille kannattavat sopimuskäytännöt
  • Osallistua rahoitusmallien kehittämiseen mikroyritysten kasvun tukemiseksi
  • Lisätä kasvuyrittäjäkoulutusta muotoilualan perustutkinnoissa
  • Uudistaa tuntihinnoitteluun perustuvaa ansaintamallia

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Teema

Aineetonta arvoa muotoilusta

Aineeton arvonluonti on taloudelle ja liiketoiminnalle yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin. Aineettomia oikeuksia tuottavana toimialana muotoilu on aineettoman arvonluonnin…

Lue lisää
Tutkimus

Muotoilualan suhdannekatsaus

Ornamon vuotuinen Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Uusimman, 2018 toteutetun Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoiluyritysten muotoilualan liikevaihto jatkaa…

Lue lisää
Tutkimus

Muotoilu- ja taidealan työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimus on vuosittain toteutettava kartoitus muotoilija- ja taiteilijakentän rakenteesta. Tutkimuksella saadaan vertailukelpoista tietoa jäsenistön sijoittumisesta työmarkkinoille sekä taideteollisen alan yleisestä…

Lue lisää