Muotoilu- ja taidealan työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimus on vuosittain toteutettava kartoitus muotoilija- ja taiteilijakentän rakenteesta. Tutkimuksella saadaan vertailukelpoista tietoa jäsenistön sijoittumisesta työmarkkinoille sekä taideteollisen alan yleisestä palkka- ja palkkiotasosta, joka on muihin suunnittelualoihin verrattuna matalammalla tasolla. Työmarkkinakyselyssä selvitettiin liiton jäsenten työmarkkina-asemaa, ansiotuloja, työajan käyttöä ja muita työelämän tärkeitä kysymyksiä.

Ornamon työmarkkinatutkimuksen keskeiset tulokset:

  • Työmarkkinakyselyyn vastanneiden kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 470 euroa ja mediaani 3 400 euroa joulukuussa 2017. Kokonaisansiot kuvaavat säännölliseltä ja muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettuja palkkoja, mutta ne eivät sisällä lomapalkkoja tai tulospalkkoja. Muotoilualan palkkataso oli kohonnut vuodessa keskimäärin noin sadalla eurolla.
  • Työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista 47 prosenttia ansaitsi 2 500−3 500 euroa kuukaudessa. Noin 30 prosenttia ansaitsi 3 500−4 500 euroa. Hyvään yli 4 500 euron kuukausipalkkaan ylsi 17 prosenttia. Vastaavasti alle 2 500 euron kuukausiansioon joutui tyytymään 16 prosenttia. Täysin tyytyväisiä palkkaansa oli 42 prosenttia palkansaajista.
  • Muotoilualan työllisyysnäkymät ovat kohentuneet, sillä 85 prosenttia palkansaajista pitää nyt työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. Vuonna 2016 vastaava osuus oli 75 prosenttia.
  • Kokoaikaisten työsuhteiden määrä on lisääntynyt alan palkansaajien keskuudessa, sillä 78 prosenttia heistä työskenteli vakituisessa kokoaikatyössä ja 14 prosenttia määräaikaisessa kokopäivätyössä. Osa-aikatyösuhteessa oli vain kahdeksan prosenttia palkansaajista. Siten osa-aikatyöntekijöiden osuus on pudonnut pienemmäksi kuin maamme työllisessä työvoimassa keskimäärin.
  • Muotoilualan palkansaajista lähes joka toinen oli tehnyt ylitöitä marras-joulukuussa 2017 rahallista korvausta tai vapaa-aikaan vasten. Korvauksetta ylitöitä oli tehnyt samanaikaisesti tai sen lisäksi viidennes palkansaajista. Keskimäärin työmarkkinakyselyyn vastanneet palkansaajat työskentelivät mediaanilukuna mitattuna 40 tuntia viikossa vuonna 2017.Ylityöt selittävät osin sen, että muotoilijat tekevät pidempää työviikkoa kuin suomalaiset palkansaajat keskimäärin.

Miten tutkimus toteutettiin

Ornamon vuosien 2017–18 työmarkkinakatsaus perustuu pääosin kyselytutkimukseen, joka suoritettiin tammi–helmikuussa 2018. Siihen vastasi määräaikoihin mennessä 401 muotoilualan ammattilaista. Vastanneista palkansaajia oli 71 prosenttia, yrittäjiä 27 prosenttia ja taiteilijoita pari prosenttia, jos eläkeläisiä, opiskelijoita ja työttömiä ei oteta lukuun. Noin 54 prosenttia vastanneista oli ylempi korkeakoulututkinto ja 42 prosentilla alempi korkeakoulututkinto.  Työmarkkinakatsauksen laati Ornamon toimeksiannosta tutkija Pekka Lith, joka toimii tutkijana omistamassaan yrityksessä (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith).

Palkkatilastoja Ornamon jäsensivuilla: www.ornamo.fi/fi/palvelu/tyoelaman-tietopankki/ 

Henkilökohtaista palkkaneuvontaa Ornamon jäsenille tarjoaa lakimies Jussi Ilvonen, jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Saatko varmasti palkkaa jokaiselta työtunnilta?

Muotoilualalla ei huolehdita työn määrän oikeasta mitoituksesta, selviää Ornamon vuoden 2014 lopussa toteuttamasta työmarkkinakyselystä. Sekä yrittäjät että palkansaajat tekevät ylitöitä ja kiire…

Lue lisää
Kysymys

Mikä on muotoilualan palkkataso?

Ornamon palkka- ja palkkiotutkimuksen 2017 mukaan vastanneiden kuukausipalkkojen alakvartiili on 2800€ ja yläkvartiili 42200€. Näiden väliin sijoittuu siis 50% vastaajien palkoista.…

Lue lisää
Tutkimus

Muotoilualan suhdannekatsaus

Ornamon vuotuinen Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Uusimman, 2018 toteutetun Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoiluyritysten muotoilualan liikevaihto jatkaa…

Lue lisää
Artikkeli

Freelancerin vapaus on työn takana

Freelancerina työskentely voi olla hyvä mahdollisuus itsensä toteuttamiseen. Kaksi pitkän linjan suunnittelijaa kertoo kokemuksistaan. Miestenvaatteisiin erikoistunut vaatesuunnittelija Pirjo Rautiainen on…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilijat tyytymättömiä ansiotasoonsa

Teollisuustaiteen Liiton Ornamon vuosittaisessa työmarkkinakyselyssä selvitettiin alan kokonaisansioita. Palkansaajien  tyytymättömyys omaan ansiotasoonsa on viime vuodesta kasvanut. Muotoilualalla palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli päätoimessa 3 230 euroa…

Lue lisää