Muotoilualan suhdannekatsaus

Ornamon suhdanne- ja toimialakatsaus 2019

Ornamon vuotuinen Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Vuoden 2019 suhdannekyselyt toteutettiin syksyllä 2019 ja niihin vastasi 144 muotoilualan yritystä. Muotoilun toimialatiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritystilastoihin, joiden tiedot kootaan uusimmista mahdollisista tilinpäätöstiedoista.

Vuonna 2019 toteutetun Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoiluyritysten muotoilualan liikevaihto jatkaa noususuunnassa ja yritysten kannattavuus paranee. Alan liikevaihto oli vuonna 2017 11,4 miljardia euroa. Kaikki muotoilun toimialaan kuuluvat alat työllistivät yhteensä 59 000 henkilöä.

Suhdannekyselyn mukaan muotoiluyritysten odotukset vuosien 2019–2020 kehityksestä ovat hyvät. 62 prosenttia kyselyihin vastanneista yrityksistä uskoo liikevaihdon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana.

Uutena teemana vuoden 2019 suhdannekatsauksessa kysyttiin muotoiluyritysten vastuullisuusnäkemyksiä. Muotoiluyritykset painottavat vahvasti kestävän kulutuksen merkitystä. Aihetta pitää tärkeänä peräti 89 prosenttia muotoiluyrityksistä. Muotoilualalla vastuullisuuskysymykset koetaan tärkeämmiksi kuin yrityskentässä keskimäärin. Kestävään liiketoimintaan erikoistuneen FIBS ry:n Yritysvastuu 2019 -kyselyosoittaa, että kaikista yrityksistä kestävää kulutusta pitää tärkeänä 62 prosenttia.

Muotoilualan suhdanne- ja toimialakatsauksen 2019 keskeiset tulokset

1. Muotoilualan liikevaihto on loivassa kasvussa

Muotoilualan yritysten liikevaihto oli noin 11,4 miljardia euroa vuonna 2017. Summasta digitaalinen muotoilu muodosti 63 prosenttia j muotoiluintensiivisen teollisen valmistuksen osuus oli 28 prosenttia. Suurimpia teollisia toimialoja olivat puutuotteiden ja huonekalujen valmistus.

2. Muotoiluyritysten määrä on kasvussa

Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan Suomessa toimi edellä mainittujen uusien määritelmien ja rajausten mukaan tarkasteltuna noin 13 140 muotoilualan yritystä vuonna 2017. Yritysten lukumäärä on kasvanut vajaalla seitsemällä prosentilla eli 960 tilastoyksiköllä vuosina 2010–17.

3. Työllisyys kasvaa palvelualoilla

Muotoilualan toimipaikkojen työllisyys oli Suomessa kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna noin 59 000 henkilöä vuonna 2017. Vuosina 2010–17 työllisten määrä on kasvanut 7,9 prosenttia. Määrällinen ja suhteellinen henkilöstön lisäys oli suurinta digitaalisessa muotoilussa (44 prosenttia). Muotoilutoimistoissa työllisyys kasvoi 19 prosenttia ja rakennetun ympäristön muotoilussa kymmenen prosenttia.

4. Muotoilualalla on pieniä ja ketteriä yrityksiä

Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan yritysten toimipaikkoja muotoilualoilla oli 13 750 vuonna 2017. Yritystoimipaikkojen lukumäärän kehitys on seurannut melko tarkasti yritysten määrän kehitystä vuosina 2010–17, sillä valtaosa muotoilualan yrityksistä on pieniä yksitoimipaikkaisia yrityksiä. Muotoilualan yritykset ovat kooltaan varsin pieniä, sillä keskimäärin 71 prosenttia työllisti alle kaksi henkilöä vuonna 2017.

5. Muotoilualan optimismi näkyy suhdanneodotuksissa

Odotukset vuosien 2019–20 kehityksestä ovat hyvät, sillä 62 prosenttia kyselyihin vastanneista yrityksistä uskoo liikevaihdon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Kannattavuuden paranemiseen uskoo 60 prosenttia yrityksistä, sillä tuotantokustannusten ennakoidaan kehittyvän maltillisesti. Vuosina 2013–18 tehdyt kyselyt osoittavat kuitenkin, että ennustukset ovat usein astetta optimistisempia kuin toteutunut kasvu.

6. Muotoiluala korostaa kestävää kulutusta

Muotoilualan yritykset painottavat ennen kaikkea kestävää kulutusta, kiertotaloutta ja ilmastomuutoksen vakavuutta. Ylipäätään kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista yrityksistä piti ekologisuutta tärkeänä kilpailutekijänä tuotteissa ja palveluissa. Seuraavaksi tärkeimmiksi luokiteltiin ihmisoikeudet ja tietosuojasta huolehtiminen.

7. Ekologisuus on muotoilualalle tärkeä kilpailutekijä

Muotoiluyritykset edistävät monin tavoin kestävää kehitystä, jota yritykset pitävät kyselyn perusteella tärkeimpänä yritysvastuullisuuden osatekijänä. 46 prosenttia vuoden 2019 kyselyyn vastanneista piti kuluttajavalistusta erittäin tärkeänä. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat fiksut julkiset hankinnat, yritysten vapaaehtoiset toimenpiteet ja kansainväliset sopimukset.

Vastuulliseen yritystoimintaan, vastuullisuuden arvioitiin ja vastuullisuusviestintään liittyy runsaasti haasteita. Vuoden 2019 suhdannekyselyjen mukaan vastuullinen toiminta vaatii tavanomaista enemmän voimavaroja, mikä nostaa tuotantokustannuksia. Yritysten mukaan vastuullisen toiminnan toteuttamista hankaloittavat tiedon ja luotettavien mittareiden puute. Eri toimialojen väliset erot voivat olla suuria.

8. Kasvuyrityksiä on enemmän kuin Suomessa keskimäärin

Ornamon kyselyihin syksyllä 2019 vastanneista yrityksistä voimakkaasti kasvuhakuisia oli noin 11 prosenttia. Mahdollisuuksien mukaan kasvavia oli 53 prosenttia ja asemansa säilyttämiseen keskittyviä 30 prosenttia.

9. Keskimääräistä kansainvälisempää yritystoimintaa

Ornamon kyselyjen mukaan yli viidennes muotoilualan yrityksistä harjoitti vientiä tai muuta ulkomaista toimintaa, jonka osuus oli vähintään 10 prosenttia liikevaihdosta. Pienimuotoista ja satunnaista myyntiä ulkomaille oli lisäksi lähes 40 prosentilla yrityksistä, joten muotoilualan yritykset ovat kansainvälisempiä kuin pk-yritykset Suomessa keskimäärin. Kyselyt paljastavat, että ulkomainen toiminta on vakiintunut osa yrityksen liiketoimintaa noin kahdeksassa prosentissa muotoilualan yrityksiä. Lisäksi 45 prosenttia yrityksistä panostaa voimakkaasti tai jonkin verran kansainvälistymiseen. Varsinkin suunnittelupalveluja tarjoavilla muotoilualan yrityksillä on entistä enemmän ulkomaisia asiakkaita.

10. Pohjoismaat ja muut EU-maat ovat muotoilun päämarkkina-alueet

Ulkomaista toimintaa harjoittavien yritysten selvästi suurimmat päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja muut EU-maat. Molemmilla alueilla toimintaa on ollut noin 28 prosentilla kyselyihin vastanneista. Seuraavaksi tärkeimpiä vientikohteita ovat Pohjois-Amerikka, Kiina ja muut Aasian maat noin seitsemän prosentin osuuksilla. Sen sijaan Venäjälle ja muualle Itä-Eurooppaan on vähän tuote- ja palvelumyyntiä.

11. Julkiset hankinnat ovat tärkeitä, mutta haasteellisia

Ornamon vuoden 2019 kyselyiden mukaan julkiset hankinnat ovat tärkeitä tai jossain määrin tärkeitä miltei 50 prosentille muotoilualan yrityksistä. Kyselyyn vastanneet osoittivat kuitenkin tyytymättömyyttä julkisten hankintojen toimintaan. Tyytymättömyys on suurta, vaikka hankintalain uudistuksen 2017 tarkoituksena oli parantaa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisiin hankintoihin. Tämä on harmillista, sillä julkisten hankintojen tarjoama kokemus ja referenssit voivat auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa ja kasvamaan myös yksityisillä markkinoilla.

 

 

Vuoden 2019 suhdanne- ja toimialakatsauksen laati tutkija Pekka Lith syksyllä 2019. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 144 alan yritystä. Kyselyssä tarkasteltiin alan yritysten ajankohtaisia suhdannenäkymiä, kasvuhakuisuutta ja keskeisiä kasvukeinoja, vientiä ja kansainvälistymistä sekä aineettomien oikeuksien suojausta.

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Teema

Kannattava yrittäjyys

Koko muotoilualan liikevaihto oli noin 10,7 miljardia vuonna 2016. Muotoilua tarjoavien palveluyritysten, muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden sekä taideteosten luonnin lisäksi luvussa…

Lue lisää
Artikkeli

Ornamo valvoo muotoiluyrittäjien etuja

Etsitkö rahoittajaa tai yhteistyökumppaneita? Haluaisitko laajentaa yritystäsi, mutta arkailet ensimmäisen askeleen ottamista? Muotoilualan yrittäjällä on tyypillisesti laaja työnkuva suunnittelusta hallintoon,…

Lue lisää
Blogi

Kasvun varaa

Tarve hyvälle muotoilulle on kasvussa. Uusia aluevaltauksia tekevä digitalisaatio sekä käynnissä olevat isot palvelu-uudistukset huutavat käyttäjän näkökulmaa, kirjoittaa Ornamon toiminnanjohtaja…

Lue lisää