Muotoilualan suhdannekatsaus

Suhdanne- ja toimialakatsaus 2017

Ornamon vuotuinen Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Uusimman, 2017  toteutetun Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoiluyritysten muotoilualan liikevaihto jatkaa noususuunnassa ja yritysten kannattavuus paranee.

Muotoilualan yritykset kerryttivät liikevaihtoa yhteensä 3,23 miljardia euroa vuonna 2015. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 3,1 miljardia. Ala työllisti 19 420 henkilöä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritystilastoihin, jotka julkaistaan osana muotoilualan suhdannekatsausta.

Yleinen taloustilanne näkyy muotoilualalla. Alan työllisyysaste on laskenut ja yritysten vaihtuvuus kasvanut. Vuonna 2012 yritysten työllisyys oli kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 22 100 henkilöä.

Laskua selittää valmistavan teollisuuden väheneminen, jota palveluliiketoiminnan kasvu ei kompensoi. Valmistava teollisuus on ollut laskussa koko tarkastelujakson 2007 – 2015. Muotoilun palveluyritykset ovat kuitenkin kasvaneet ja tuoneet alalle työpaikkoja.

Vuonna 2017 Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksessa on otettu mukaan tarkasteluun uutena toimialaryhmänä digitaalinen muotoilu (digital design). Digitaalisen muotoilun toimialakokonaisuuden lisääminen muotoilualoihin on perusteltua toimintaympäristön digitalisoituessa kovaa vauhtia. Digitaalisen muotoilun alalla työllisten määrä vuonna 2015 oli 29 176 henkeä. Määrässä ovat mukana tietokonepelien ja ohjelmistojen kustantamisen sekä ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen parissa työskentelevät.

Ornamon 2017 suhdanne- ja toimialakatsauksen keskeiset tulokset:

 1. Muotoilualan liikevaihto jatkaa noususuunnassa

  61 prosenttia Ornamon vuoden 2017 suhdannekyselyihin osallistuneista yrittäjistä kertoi kesäkuussa, että liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon pienenemisestä ilmoitti vain viisi prosenttia vastaajista. Kehityksen suunta on selkeä, sillä viime vuonna liikevaihdon supistumisesta kertoneita oli lähes neljännes yrityksistä.

 2. Muotoilun muille aloille tuottama lisäarvo oli huomattavasti alan liikevaihtoa suurempi

  Muotoilua hyödynnetään eniten teollisuudessa ja vähiten rakennusalalla. Muotoilu lisää ymmärrystä asiakkaan todellisista tarpeista ja toiveista sekä parantaa digitaalisten tuotteiden tuottoa osana liiketoimintaa. Muotoilun käytön merkitystä liiketoiminnassa selvitettiin Ornamon kyselyjen lisäksi Suomen Yrittäjien jäsenkyselyssä, joka tehtiin osana Ornamon suhdanne- ja toimialakatsausta.

 3. Kannattavuuden paranemisesta ilmoitti 40 prosenttia ja heikkenemisestä 11 prosenttia yrityksistä

  Kannattavuuden kehitystä kuvaava saldoluku oli plus 29 prosenttia. Tämä osoittaa keskimääräisen kannattavuuden kohentuneen.

 4. Alan yritysten optimismi näkyy suhdanneodotuksissa

  Vuoden 2017 kyselyihin vastanneista yrittäjistä peräti joka toinen uskoo yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien kohenevan seuraavan vuoden aikana. Luottamus tulevaisuuteen vahvistuu muotoilualoilla edelleen, kun yleisiä kysyntä- ja suhdannenäkymiä tarkastellaan kolmen vuoden aikaperspektiivillä.

 5. Luottamus tulevaisuuteen näkyy muotoiluala yritysten kasvuhalukkuudessa

  Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli vuoden 2017 kyselyssä enemmän kuin joka kymmenes vastanneista, mutta mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä oli kyselyihin vastanneista yli 60 prosenttia. Jälkimmäisten osuus oli suurempi kuin koko pk-yrityskentässä keskimäärin.

 6. Muotoilualan yritysten rahallinen panostus digitaalisuuden kehittämiseen tulee kasvamaan merkittävästi

  Llähes puolet vastaajista kertoo, että heidän käyttämänsä rahallinen panostus digitaalisiin teknologioihin ja järjestelmiin tulee kasvamaan seuraavan kahden vuoden aikana. Suuri enemmistö vastanneista oli sitä mieltä, että digitaalisuus on suuri mahdollisuus liiketoiminnalle. Vain pari prosenttia vastanneista piti digitaalisuutta uhkana liiketoiminnalle.

 7. Kansainvälistyminen on muotoiluyrityksille yksi tärkeä kasvun väylä

  Kiinnostus ulkomaiseen toimintaan on kasvussa, sillä 45 prosenttia yrityksistä on panostanut voimakkaasti tai jonkin verran kansainvälistymiseen.

Vuoden 2017 suhdanne- ja toimialakatsauksen laati tutkija Pekka Lith kesäkuussa 2017. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 140 yritystä. Ornamon
kyselyjen lisäksi Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiltä tiedusteltiin muotoilun käytön merkityksestä liiketoiminnassa. 

Tulokset kootusti: Muotoilualan avainlukuja 2017 (pdf) 

Suhdanne- ja toimialakatsauksen kuvat: www.ornamo.fi/fi/kuva-kategoriat/muotoilualan-suhdanne-ja-toimialakatsaus-2017/

Aiheeseen liittyvä sisältö

Teema

Kannattava yrittäjyys

Koko muotoilualan liikevaihto oli noin 3,11 miljardia vuonna 2014. Samana vuonna ala työllisti noin 19 600 ihmistä kokovuosityöllisyyden käsitteellä. Suunnittelupalveluita…

Lue lisää
Artikkeli

Ornamo valvoo muotoiluyrittäjien etuja

Etsitkö rahoittajaa tai yhteistyökumppaneita? Haluaisitko laajentaa yritystäsi, mutta arkailet ensimmäisen askeleen ottamista? Muotoilualan yrittäjällä on tyypillisesti laaja työnkuva suunnittelusta hallintoon,…

Lue lisää
Blogi

Kasvun varaa

Tarve hyvälle muotoilulle on kasvussa. Uusia aluevaltauksia tekevä digitalisaatio sekä käynnissä olevat isot palvelu-uudistukset huutavat käyttäjän näkökulmaa, kirjoittaa Ornamon toiminnanjohtaja…

Lue lisää