Julkiset hankinnat

Muotoilija katsoo maailmaa käyttäjän näkökulmasta. Julkisella sektorilla muotoilun tuomia etuja ovat käyttäjälähtöisyyden lisäksi säästöt, kun onnistuneet ratkaisut lisäävät toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Muotoilu luo sujuvampaa arkea esimerkiksi sairaaloihin, päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin tai osaksi digitaalisia palvelupolkuja. Muotoilulla kyetään vastaamaan käyttäjien todellisiin tarpeisiin.

Luovan muotoiluosaamisen hyödyntäminen on viime vuosina herättänyt kunnissa kasvavaa kiinnostusta. Muotoiluajattelu ja erityisesti palvelumuotoilu synnyttää uudenlaisia tapoja kehittää kuntapalveluita, sähköisiä palvelupolkuja ja palvelukonsepteja asiakaslähtöisesti, poikkihallinnollisesti ja kustannustehokkaasti. Ornamon tutkimusten mukaan julkiset hankinnat ovat merkittävä markkinasegmentti n. 40 %:lle Ornamon jäsenten yrityksistä. Odotetaan uutta tietoa toimialatutkimuksesta

Tulevina vuosina suunnittelu- ja konsulttitoiminta lisääntyy kuntien ostaessa hankintaprosesseja yhä enemmän yksityiseltä sektorilta. Muotoilun painoarvo on kasvussa yhdyskunta-, tila-, kaluste-, infra -ja energiasuunnittelussa sekä osana sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä.

Muotoiluhankinta tarkoittaa usein kalusteiden, tilasuunnittelun tai palvelumuotoilun ostamista. Hankinta voi myös syntyä näiden kolmen suunnittelun osa-alueen yhdistelmästä. Muotoilun menetelmät tuovat asiakkaalle syvällisen ymmärryksen palveluiden kehittämiseen käyttäjien tarpeista käsin.

Palveluiden ja tilojen suunnittelussa toimivin ratkaisu syntyy usein prosessin edetessä. Tilaajalta tällainen osallistavan suunnittelun tapa vaatii ennakkoluulottomuutta ja sitoutumista muutokseen. Muotoiluhankinta kasvattaa samalla tilaajan hankintaosaamista ja ymmärrystä muotoilun merkityksestä tulevia hankintoja varten. Laadukkaaseen lopputulokseen päästään silloin, kun muotoilu on mukana jo varhaisessa vaiheessa suunnittelua.

Kansallisen hankintakynnyksen ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-tietokannassa ja EU-kynnysarvon ylittävät TED-tietokannassa.

Vaikuttavaa vuoropuhelua

09.09.2021
2 Mt

Ornamon teemat kuntien valtuustokaudelle 2021-2025

19.05.2021
4 Mt

Helpompi luovempi hankinta

25.10.2021
2 Mt

Näin toimimme & vaikutamme

  • Tavoitteenamme on muotoiluyritysten ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen niin yleisen markkinavuoropuhelun kuin hankintojen käytäntöjen tasolla.
  • Vaikutamme alan hankintakäytäntöihin yhdessä suunnittelijajärjestöjen kanssa. Vaadimme, että uudistetun lain on yksinkertaistettava hankintamenettelyjä, mahdollistettava pk- ja mikroyritysten osallistuminen kilpailutuksiin sekä parantaa hankintojen laatua
  • Koulutamme tilaajia parempaan hankintaosaamiseen koulutuksilla, oppailla ja viestinnällä Kevätkaudella 2016 järjestettiin koulutuksia ja seminaareja, jotka tähtäsivät sekä tilaajien että muotoilupalveluiden tarjoajien opastamiseen parhaisiin hankintakäytäntöihin ja suurimpien kuoppien yli hankintailmoituskoodien ja hankintamenettelyjen valinnasta sopimusteknisiin asioihin.
  • Seuraamme muotoilun etenemistä julkisissa hankinnoissa mm. selvityksien avulla.
  • Ornamon jäsenet osallistuvat pääasiassa erilaisiin suunnittelutöiden kilpailutuksiin. Näissä menettelyissä tulee ottaa huomioon kilpailutuksen kohteen erityispiirteet, jotka vaativat sekä hankkijalta että kilpailutukseen osallistuvalta hankintaosaamista.
  • Tavoittelemme kilpailullista neuvottelumenettelyä muotoilualalle, sillä se tukee vuorovaikutusta tilaajan ja muotoiluyrityksen välillä ja siten uuden tiedon, teknologian ja toimintamallien saamista julkiselle sektorille.
  • Tarjouksen tekijältä ei saa vaatia ilmaista työtä eli valmiita suunnitelmia ja luonnoksia jo tarjousvaiheessa.
  • Julkista taidetta on edistettävä. Aluesuunnittelussa on mahdollisuuksia alan taiteilijoille ja taideprojektien johtamiseen. Prosenttiperiaate on yksi keino tuoda taide osaksi rakentamista.