Muotoiluyrittäjä, muista vakuuttaa itsesi!

YEL

Esitys yrittäjän eläkelain uudistuksesta on herättänyt syksyn aikana runsaasti keskustelua. Kysyimme juristiltamme Iiris Adeniukselta, mitä muotoiluyrittäjän kannattaa YEL-vakuuttamisesta ja tulevasta lakimuutoksesta tietää.

Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta yrittäjän eläkelain eli YEL:in mukaisella vakuutuksella. Voit lukea lisää yrittäjän eläkelain edellytyksistä täältä.

‘’Yrittäjän eläkemaksut perustuvat yrittäjän määrittämään työtuloon, jonka eläkeyhtiö vahvistaa. YEL-työtulon määrittäminen oikealle tasolle on tärkeää, sillä työtulo vaikuttaa suoraan yrittäjän sosiaaliturvaan’’, Ornamon juristi Iiris Adenius sanoo.

Työtulon perusteella lasketaan muun muassa eläkkeet ja päivärahat, mutta myös vanhempainrahat, kuntoutusrahat ja perheelle maksettava perhe-eläke.

YEL-vakuutukset muotoilualalla

Muotoilijat suhtautuvat YEL-vakuuttamiseen pääosin myönteisesti. Ornamon vuoden 2021 työmarkkinakyselyyn vastasi yhteensä 106 yrittäjänä toimivaa muotoilijaa, joista 73 prosenttia oli YEL-vakuuttamisen piirissä tammikuussa 2022. Vastaajista 70 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

Kuten monilla muillakin aloilla, myös muotoilualalla osa yrittäjistä kertoo maksavansa minimitason YEL-eläkemaksuja vain siksi, että se on pakollista. Kyselyn tuloksista selviää, että he ovat voineet turvata oman sosiaali- tai eläketurvansa muilla tavoin ja kokevat lakisääteiset maksut turhina kuluerinä.

Huolehdi eläketurvasta hinnoittelemalla oikein

Muotoiluyritykset ovat usein pieniä, ja niiden toiminnan alivakuuttaminen on tyypillistä. Työmarkkinakyselyn tulokset osoittavat, että lähes kaksi kolmasosaa vastaajista oli alimitoittanut ilmoitetut työtulonsa ja vain kolmasosalla ne olivat vähintään todellisten tulojen tasolla.

‘’Toisin sanoen monet yritykset eivät huolehdi eläketurvastaan tarpeeksi kattavasti’’, Adenius täsmentää.

Yrittäjyys muotoilualalla on kuitenkin moninaista, ja tulotaso alan sisällä vaihtelee laajasti. Osalle yrittäjistä jo nykyisten YEL-maksujen suorittaminen saattaa olla haasteellista.

‘’Etenkin yksinyrittäjien vuosittaiset tulovaihtelut ovat voivat olla suuria, jolloin YEL-työtulon jatkuva muuttaminen oikeaa tulotasoa vastaavaksi saattaa tuntua hankalalta. Oma työ kannattaa hinnoitella siten, että kustannukset riittävät myös asianmukaisesta eläketurvasta huolehtimiseen’’, Adenius sanoo.

Mikä muuttuu, kun YEL uudistuu?

Lakiuudistuksen pyrkimyksenä on yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvan parantaminen. Hallituksen esityksessä työtulon määritelmä säilyy entisellään, mutta jatkossa eläkeyhtiö arvioisi yrittäjän työtulon riittävyyden saatavilla olevien tietojen perusteella kokonaisharkintaa käyttäen. Nykytilanteessa työtuloa ei ole aina vahvistettu tarpeeksi tarkasti vastaamaan yrittäjän työpanoksen arvoa.

Käytännön tasolla muutos ei aiheuta suuria toimenpiteitä yrittäjän arkeen, mutta yrittäjän on hyvä valmistautua tarvittaessa perustelemaan ilmoittamansa työtulon määrää eläkeyhtiölle. Adeniuksen mukaan esimerkiksi osa-aikaisuus on asianmukainen peruste sille, että ilmoitettu työtulo on eläkeyhtiön vaatimuksia alhaisempi.

‘’Yrittäjän sosiaaliturvan kannalta on tärkeää tarkastella, onko oma työtulo määritelty riittävälle tasolle’’, Adenius korostaa.