Muotoilun toimiala

PÄÄTULOKSET

Muotoilualan yritysten odotukset vuodelle 2023 ovat liikevaihdon, kannattavuuden ja tuotantokustannusten osalta myönteisemmät kuin pienten ja keskisuurten yritysten odotukset keskimäärin. Vielä pari vuotta sitten tilanne oli päinvastainen.  

🔹 Lähes 60 prosenttia muotoilutoimistoista arvioi yrityksensä kannattavuuden pysyneen ennallaan tai hieman heikentyneen vuoden takaiseen verrattuna. Samoista yrityksistä lähes 72 prosenttia arvioi tulevan vuoden liikevaihdon, henkilöstön, kannattavuuden ja tuotantokustannusten suhteen tilannetta pysyy ennallaan, hieman tai selvästi parempana. 

🔹Kaikista vastanneista 60 prosenttia ilmoitti, että niiden vakavaraisuus on pysynyt ennallaan. Vakavaraisuus kuvaa yrityksen pitkän aikavälin kykyä suoriutua velvoitteistaan. 

Yli puolet muotoilualan yrittäjistä uskoi yrityksen liikevaihdon kasvavan ja lähes yhtä moni vastanneista odotti kannattavuuden paranevan. 

🔹 Digitaaliset alat, kuten peliteollisuus ja ohjelmistoliiketoiminta hyödyntävät muotoilua voimakkaasti. Työllisyys ja liikevaihto ovat kohonneet eniten digitaalisen muotoilun sekä ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen toimialoilla. Kehitys on vahvasti yhteydessä yhteiskunnan digitalisaatioon.  

🔹 Immateriaalioikeuksia pidetään yrityksissä tärkeänä, mutta niitä hoidetaan yhä enemmän sopimusteitse.  

Muotoiluala 2022 on laaja katsaus alan tilaan ja trendeihin. Koko raportti on nyt luettavissa verkkosivuillamme.  

Muotoiluyritysten tilanne kohentunut

 • Muotoilualan yritysten suhdannenäkymät ovat parantuneet merkittävästi vuoden 2020 notkahduksen jälkeen. Yrityksistä 51 prosenttia uskoi yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien kohenevan seuraavan vuoden aikana.

Muotoilun kysyntä kasvanut

 • Muotoilun kysyntä kasvaa voimakkaasti ja muotoilu on integroitunut yhä vahvemmin yritysten toimintaan.
 • Valtaosa, lähes 70 prosenttia muotoilutyöstä tehdään yritysten sisällä.
 • Enemmistö vastaajista kertoi, että muotoilun tarve tai muotoilupalvelujen kysyntä on kasvanut viiden vuoden aikana.
 • Lisäksi merkittävä osa yrityksistä ennakoi, että kasvu jatkuu seuraavan viiden vuoden aikana. Vain muutamat yritykset arvelivat kysynnän vähenevän.
 • Muotoilun tärkeimmät hyödyt koskevat vastaajien mukaan tuotteiden ja palvelujen parantunutta laatua, käytettävyyttä ja laadunvalvontaa sekä ulkonäköä.
 • Muotoilulla on ollut suuri myönteinen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn, mikä on mahdollistanut markkinaosuude kasvattamisen.
 • Suurin este muotoilun hyöntyntämiselle on hankintaosaamisen puute. 55 prosenttia vastaajista piti tätä syynä esteenä muotoilun hankinnalle.
 • Muotoilupalveluja tarjoavien yritysten toiminta on osaavaa ja laadukasta. Palvelua pidetään asiakaslähtöisenä ja helposti järjestettävänä. Tätä mieltä oli valtaosa vastaajista.

MUOTOILUN TOIMIALA

Muotoilun ydintoimiala Suomessa 

 • Muotoiluintensiivinen teollisuus on se teollisuuden osa, josta Suomi myös tunnetaan. Alan yritykset valmistavat mm. kalusteita, tekstiilejä, vaatteita, nahka-, puu-, lasi-, kivi-, metalli- ja keraamisia tuotteita. Muotoilutuotteiden valmistus on ollut tuotantokustannusten vuoksi laskussa täällä kotimaassa. Tämä trendi näkyy alan liikevaihdon ja yritysten sekä työllisyyden tasaisena laskuna.
 • Muotoilun palveluyritykset: Pienet kotimaiset yritykset myyvät sisustusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun palveluita eri alojen asiakkaille. . Näiden yritysten liikevaihto on ollut tasaisessa kasvussa viimeisen kymmenen vuoden ajan. 
 • Taiteellisen toiminnan piirissä tapahtuva liikevaihto on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina.

Muut muotoilua voimakkaasti hyödyntävät alat  

 • Digitaalinen muotoilu on ollut rajussa kasvussa viimeisen kymmenen vuoden ajan pelialan ja ohjelmistoalan nopean kasvun johdosta. Näillä aloilla muotoilu on oleellinen osa.
 • Arkkitehtuuri ja maisemanhoito ovat rakennettuun ympäristöön vaikuttavia suunnittelualoja, joissa muotoilulla on vahva paikka.

Muotoilun toimialan yritysten kokonaisliikevaihto oli Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan yhteensä 13,5 mrd. euroa vuonna 2020. Digitaalinen muotoilu on kasvanut viime vuodet voimakkaasti ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 65 prosenttia.  Muotoilua hyödynnetään laajasti eri aloilla. Muotoilualan arvo on siksi huomattavasti laskennallista kokoaan suurempi.  

MISTÄ ON KYSE?

Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Katsaus kertoo muotoilualojen yritysten lähiajan suhdanneodotuksista, yritysten kehittymisestä ja kasvuhakuisuudesta, kansainvälistymisestä, työn tekemisen kulttuurista sekä erityiskysymyksistä, kuten aineettomista oikeuksista tai pandemiakriisin hallinnasta.

”Muotoilupalveluja tarjoavien yritysten toiminta on osaavaa ja laadukasta. Palvelua pidetään asiakaslähtöisenä ja helposti järjestettävänä.”

MISSÄ MUOTOILUA KÄYTETÄÄN?

Muotoilun keinoin luodaan lisäarvoa ei alojen tuotteille, palveluille ja prosesseille muu muassa käytettävyyden, laadun ja visuaalisuuden muodossa.  Muotoilun vaikutukset näkyvät laajasti yhteiskunnassa ja bisneksessä. Muotoilu tarkoittaa monia asioita käyttöesineiden suunnittelusta kaupunkisuunnitteluun, metsäkonesuunnittelusta tilojen suunnitteluun ja palvelumuotoilusta visuaalisten identiteettien luomiseen.  

Muotoilun osa-alueita ovat muun muassa sisustusarkkitehtuuri, teollinen muotoilu, kaluste-, tekstiili- ja vaatesuunnittelu, pakkaussuunnittelu, palvelumuotoilu, muotoilukasvatus, taidekäsityö ja taide sekä digitaalinen muotoilu, joka on yläkäsite esimerkiksi käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulle.  

Muotoilu on ala, joka reagoi talouden ja elinkeinorakenteen muutoksiin. Nykymuotoilu näyttäytyykin myös esimerkiksi muotoilu- ja suunnitteluajatteluna sekä strategisena muotoiluna. Suuntaus tavarantuotannosta palveluihin näkyy alalla selvästi. Palvelutuotanto vastaa tällä hetkellä Suomessa jo yli kahta kolmasosaa bruttoarvonlisäyksestä.  

Tänä päivänä teollisuus, rakentaminen ja palvelualat hyödyntävät muotoilua
monipuolisesti ja tuottavat muotoilupalvelun itse. Näiden alojen yrityksistä
muotoilu on käytössä eniten mm. liikkeenjohdon konsultointipalvelua tarjoavissa
yrityksissä, tilitoimistoissa ja asianajotoimistoissa. Myös ohjelmistoalan yritykset
sekä monet teollisuuden yritykset mm. metalli- ja elektroniikkateollisuudessa sekä
liiketoiminnan palveluja tuottavat yritykset hyödyntävät muotoilua.

Vanhat katsaukset