Muotoilun suhdanne-ja toimialakatsaus

MISTÄ ON KYSE?

Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Katsaus kertoo muotoilualojen yritysten lähiajan suhdanneodotuksista, yritysten kehittymisestä ja kasvuhakuisuudesta, kansainvälistymisestä, työn tekemisen kulttuurista sekä erityiskysymyksistä, kuten aineettomista oikeuksista tai pandemiakriisin hallinnasta.

PÄÄTULOKSET

Suhdannekyselyt toteutettiin Ornamon yrittäjänä toimiville jäsenille kesä-elokuussa 2021 ja niihin vastasi 103 yritystä. Vuonna 2021 selvitettiin lisäksi, missä laajuudessa muotoilua käytetään eri alojen yrityksissä. Helsingin seudun Kauppakamarin kanssa tehdyssä kyselyssä selvitettiin muotoiluosaamisen hyödyntämistä eri toimialojen yrityksissä. Kyselyyn vastasi 108 yritystä teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden aloilta. Tutkimuksen toteutti Pekka Lith.

Muotoiluyritysten tilanne kohentunut

 • Muotoilualan yritysten suhdannenäkymät ovat parantuneet merkittävästi vuoden 2020 notkahduksen jälkeen. Yrityksistä 51 prosenttia uskoi yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien kohenevan seuraavan vuoden aikana.

Muotoilun kysyntä kasvanut

 • Muotoilun kysyntä kasvaa voimakkaasti ja muotoilu on integroitunut yhä vahvemmin yritysten toimintaan.
 • Valtaosa, lähes 70 prosenttia muotoilutyöstä tehdään yritysten sisällä.
 • Enemmistö vastaajista kertoi, että muotoilun tarve tai muotoilupalvelujen kysyntä on kasvanut viiden vuoden aikana.
 • Lisäksi merkittävä osa yrityksistä ennakoi, että kasvu jatkuu seuraavan viiden vuoden aikana. Vain muutamat yritykset arvelivat kysynnän vähenevän.
 • Muotoilun tärkeimmät hyödyt koskevat vastaajien mukaan tuotteiden ja palvelujen parantunutta laatua, käytettävyyttä ja laadunvalvontaa sekä ulkonäköä.
 • Muotoilulla on ollut suuri myönteinen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn, mikä on mahdollistanut markkinaosuude kasvattamisen.
 • Suurin este muotoilun hyöntyntämiselle on hankintaosaamisen puute. 55 prosenttia vastaajista piti tätä syynä esteenä muotoilun hankinnalle.
 • Muotoilupalveluja tarjoavien yritysten toiminta on osaavaa ja laadukasta. Palvelua pidetään asiakaslähtöisenä ja helposti järjestettävänä. Tätä mieltä oli valtaosa vastaajista.

MUOTOILUN TOIMIALA

Muotoilun ydintoimiala Suomessa 

 • Muotoiluintensiivinen teollisuus on se teollisuuden osa, josta Suomi myös tunnetaan. Alan yritykset valmistavat mm. kalusteita, tekstiilejä, vaatteita, nahka-, puu-, lasi-, kivi-, metalli- ja keraamisia tuotteita. Muotoilutuotteiden valmistus on ollut tuotantokustannusten vuoksi laskussa täällä kotimaassa. Tämä trendi näkyy alan liikevaihdon ja yritysten sekä työllisyyden tasaisena laskuna. Alan liikevaihto oli 3,28 mrd. euroa vuonna 2019. Alalla työskenteli 15 578 ihmistä kokovuosityöllisyyden käsitteellä.
 • Muotoilun palveluyritykset: Pienet kotimaiset yritykset myyvät sisustusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun palveluita eri alojen asiakkaille. Muotoilun palveluyritysten liikevaihto oli 270 milj. euroa v. 2019. Näiden yritysten liikevaihto on ollut tasaisessa kasvussa viimeisen kymmenen vuoden ajan. 
  Ala työllisti 1930 ihmistä.
 • Taiteellisen toiminnan piirissä tapahtuva liikevaihto on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina. Vuonna 2019 alan liikevaihto oli 87 milj. jja alalla työskenteli 663 ihmistä.  

Muut muotoilua voimakkaasti hyödyntävät alat  

 • Digitaalinen muotoilu on ollut rajussa kasvussa viimeisen kymmenen vuoden ajan pelialan ja ohjelmistoalan nopean kasvun johdosta. Näillä aloilla muotoilu on oleellinen osa. Alan liikevaihto oli 8,23 mrd vuonna 2019 ja ala työllisti 41 523 henkilöä.
 • Arkkitehtuuri ja maisemanhoito ovat rakennettuun ympäristöön vaikuttavia suunnittelualoja, joissa muotoilulla on vahva paikka. Tasaisesti kasvavan alan liikevaihto oli 731 milj. € v. 2019. Ala työllisti 5890 henkilöä vuonna 2019.

Muotoilun toimialan yritysten kokonaisliikevaihto oli Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan yhteensä 12,6 mrd. euroa vuonna 2019. Digitaalinen muotoilu on kasvanut viime vuodet voimakkaasti ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 65 prosenttia.  Muotoilua hyödynnetään laajasti eri aloilla. Muotoilualan arvo on siksi huomattavasti laskennallista kokoaan suurempi.  

”Muotoilupalveluja tarjoavien yritysten toiminta on osaavaa ja laadukasta. Palvelua pidetään asiakaslähtöisenä ja helposti järjestettävänä.”

MISSÄ MUOTOILUA KÄYTETÄÄN?

Muotoilun keinoin luodaan lisäarvoa ei alojen tuotteille, palveluille ja prosesseille muu muassa käytettävyyden, laadun ja visuaalisuuden muodossa.  Muotoilun vaikutukset näkyvät laajasti yhteiskunnassa ja bisneksessä. Muotoilu tarkoittaa monia asioita käyttöesineiden suunnittelusta kaupunkisuunnitteluun, metsäkonesuunnittelusta tilojen suunnitteluun ja palvelumuotoilusta visuaalisten identiteettien luomiseen.  

Muotoilun osa-alueita ovat muun muassa sisustusarkkitehtuuri, teollinen muotoilu, kaluste-, tekstiili- ja vaatesuunnittelu, pakkaussuunnittelu, palvelumuotoilu, muotoilukasvatus, taidekäsityö ja taide sekä digitaalinen muotoilu, joka on yläkäsite esimerkiksi käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulle.  

Muotoilu on ala, joka reagoi talouden ja elinkeinorakenteen muutoksiin. Nykymuotoilu näyttäytyykin myös esimerkiksi muotoilu- ja suunnitteluajatteluna sekä strategisena muotoiluna. Suuntaus tavarantuotannosta palveluihin näkyy alalla selvästi. Palvelutuotanto vastaa tällä hetkellä Suomessa jo yli kahta kolmasosaa bruttoarvonlisäyksestä.  

Tänä päivänä teollisuus, rakentaminen ja palvelualat hyödyntävät muotoilua
monipuolisesti ja tuottavat muotoilupalvelun itse. Näiden alojen yrityksistä
muotoilu on käytössä eniten mm. liikkeenjohdon konsultointipalvelua tarjoavissa
yrityksissä, tilitoimistoissa ja asianajotoimistoissa. Myös ohjelmistoalan yritykset
sekä monet teollisuuden yritykset mm. metalli- ja elektroniikkateollisuudessa sekä
liiketoiminnan palveluja tuottavat yritykset hyödyntävät muotoilua.

Muotoiluyritys, vastaa kyselyyn!

Muotoiluala 2022 kysely on taas täällä. Vastaa kyselyyn ja kerro meille, miten kulunut vuosi on mennyt, ja miltä lähitulevaisuus näyttää. Kyselyn arvontaan osallistuvien kesken…
Artikkeli
14.09.2022

Suhdanne- ja toimialakatsaus 21

22.09.2021
1 006 kt

Kooste katsauksesta 21

23.09.2021
133 kt

Muotoilualan suhdannekatsaus 2020

20.08.2020
996 kt

Suhdannekatsaus_2019

15.06.2020
724 kt

Ornamo_suhdannekatsaus_2018

26.10.2018
663 kt

Suhdanne_ja_toimialakatsaus_2017

30.11.2017
1 Mt