DESIGN Työ

KESKEISET TULOKSET 2023

Vuosittain toteutettava työmarkkinakysely kokoaa yhteen alan palkat ja niiden kehityksen, työajan, osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin kysymyksiä. Ornamon työmarkkinakysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2024 ja siihen vastasi määräaikoihin mennessä yli 200 palkansaajaa, opiskelijaa ja työttömänä olevaa muotoilijaa. 

Päätulokset:

1. Työelämän epävarmuus kasvussa

Muotoilijan työ -kyselyn mukaan lomautusten ja irtisanomisten määrä on lisääntynyt selvästi edellisestä vuodesta. Näitä toimenpiteitä on ollut yli 20 prosentissa työpaikkoja. Kiristyneistä ajoista huolimatta edelleen 77 prosenttia muotoilijoista piti työpaikkansa säilymistä varmana. Ornamon vuoden 2024 työmarkkinakyselystä ilmenee, että palkansaajina optimismi on laantunut kahtena vuotena peräkkäin, joskin edelleen 77 prosenttia piti työpaikkansa säilymistä varmana. Epävarmuutta työpaikkansa puolesta kokee vajaa neljännes. Työpaikoilla henkilöstömäärän kehitys on tänä vuonna jälleen ensimmäisen koronavuoden tasolla hienoisen kasvun jälkeen. Henkilöstön määrä oli lisääntynyt edellisvuodesta vain 31 prosentissa mutta vähentynyt 34 prosentissa työpaikkoja.  

Myös opiskelijoiden näkemykset oman alansa työmarkkinatilanteesta ovat heikentyneet. Valtaosa (64 %) vastaajista kokee työmarkkinatilanteen jossain määrin tai melko huonoksi. Vain pieni vähemmistö (4 %) koki, että yleinen työmarkkinatilanne on heidän koulutusalallaan hyvä, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 13 prosenttia.

Vinkki: Työttömyyskassaan kuuluminen tuo turvaa

Vinkki: Ornamon lakineuvonta tarjoaa tukea työelämän käänteisiin

2. Palkat kasvoivat

Muotoilijoiden palkat ovat jatkaneet kasvuaan, joskin moni toivoisi tienaavansa vieläkin enemmän. Ornamon palkkataulukoista selviää mm. suunnittelualan ja työroolin, kokemuksen ja paikkakunnan vaikutus palkkoihin. Tiedot hyödyttävät niin vastavalmistuneita, palkkaneuvotteluihin valmistautuvia kuin työnantajia.

Yleisimmät palkankorotuksen syyt olivat henkilökohtainen suoriutuminen, yleiskorotus, siirtyminen uuteen työpaikkaan, työnantajakohtainen korotus ja uusi asema tai tehtävä omalla työpaikalla.

Vinkki: Tutustu palkkatilastoihin jäsensivuilla

3. Vastuullisuusosaamista tarjolla

Tänä vuonna kyselyssä selvitettiin vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tuloksista kävi ilmi, että muotoilijoilla on paljonkin siihen liittyvää osaamista, mutta kaikki eivät ole päässeet hyödyntäneet sitä työssään. Vastaajista 77 prosenttia totesi, että on voinut hyödyntää osaamistaan vastuullisuuden ja ympäristön kestävyyden näkökulmista ainakin hieman. Vuoden alussa voimaan astunut kestävyysdirektiivi asettaa kuitenkin yrityksille uudenlaisia kestävyysvaatimuksia, ja muuttaa yritysten toimintaa vahvasti tulevina vuosina. Kyselyn perusteella muotoilijat eivät kovin hyvin vielä tunne kestävyysdirektiivin vaikutusta omaan työhönsä, saati ole direktiivistä kuullut.

Vinkki: Tutustu vastuullisuusosaamisen verkkosivuihin

4. Työtyytyväisyys maltillisen hyvällä tasolla

Muotoilualan palkansaajien näkemykset työtyytyväisyydestä ovat heikentyneet hieman edellisestä vuodesta, mutta ovat edelleen pääosin hyvällä tasolla. Yli 90 prosenttia palkansaajista ilmoitti, että he pärjäävät töissä hyvin ja voivat työskennellä riittävän itsenäisesti. Omia kollegoita autetaan mielellään onnistumaan tehtävissään, mikä kertoo työntekijöiden hyvästä keskinäisestä työskentelyilmapiiristä.  

Ornamon työmarkkinakyselyjen mukaan muotoilualan palkansaajien työviikon pituuden keskiarvo oli 37,2 tuntia ja 16 prosenttia työskentelee vähintään 40 tuntia viikossa. Ihanteellinen työviikkoaika olisi vastaajien mielestä keskiarvoa 2,7 tuntia lyhyempi eli 34,5 tuntia. 

5. Työpaikan vaihtohalukkuus kasvanut

Työpaikkojen vaihtuvuus on lisääntynyt. Kyselyyn vastanneista palkansaajista 25 prosenttia sanoi vaihtavansa työpaikkaa vuoden 2024 aikana. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 15 prosenttia. Lisäksi 24 prosenttia ilmoitti, että työpaikan vaihto on mahdollista.
Syitä työpaikan vaihdoksiin ovat huonot urakehitysmahdollisuudet nykyisessä työpaikassa, työn
liika kuormittavuus, työpaikan epävarmuus tai
tyytymättömyys nykyisiin työtehtäviin ja palkkaan.

Vinkki: Designduunit -palvelu kokoaa avoimet työpaikat

LATAA VUODEN 2023 RAPORTTI JA TIIVISTELMÄ

DESIGN Työ 2024

29.05.2024
1 Mt

DESIGN Työ 2024 tiivistelmä

07.06.2024
331 kt

Miten tutkimus toteutettiin?

Ornamon työmarkkinakysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2024 ja siihen vastasi määräaikoihin mennessä yli 200 palkansaajaa, opiskelijaa ja työttömänä olevaa muotoilijaa. 

Kyselyyn vastanneista 161 palkansaajasta 20 prosenttia oli ammatiltaan sisustusarkkitehtejä tai -suunnittelijoita. Palvelumuotoilijoita vastanneista oli 15 prosenttia ja digitaalisia suunnittelijoita 12 prosenttia. Muita ammattinimikkeitä olivat muotoilija, johtaja ja teollinen muotoilija. Sukupuoleltaan vastanneista naisia oli 82 prosenttia ja miehiä 16 prosenttia.  

Muotoilualan ylisimpiä ammattinimikkeitä on sisustusarkkitehti, palvelumuotoilija, digitaalinen suunnittelija ja teollinen muotoilija. Tänä päivänä muotoilijat työskentelevät isoissa yrityksissä eri toimialoilla, kuten ohjelmistoalalla, korkeakouluissa, kiinteistö- ja rakennusalalla sekä julkishallinnossa. Lisäksi iso osa työskentelee suunnittelutoimistoissa.  

Muotoilualan työntekijät poikkeavat kaikista palkansaajista siinä, että vakituisten ja kokoaikaisten työsuhteiden osuus on muotoilualalla maan keskiarvoa hieman suurempaa.

Kyselyn teki ja tutkimuksen laati tutkija Pekka Lith.

Vanhat tutkimukset